Чтобы получить данную работу в формате .docx на свой E-mail - добавьте комментарий внизу страницы.

  • Вид работы:
    Дипломная (ВКР)
  • Предмет:
    Менеджмент
  • Язык:
    Украинский, Формат файла: MS Word 122,75 Кб

Вибір організаційно-правової форми

Зміст

Вступ

. Вибір організаційно-правової
форми

. Оцінка внутрішнього і
зовнішнього середовища за умов обраної стратегії її розвитку

.1 Внутрішнє середовище :
сильні та слабкі сторони

.2 Зовнішнє середовище: вплив
та можливості

. Трендові функції збуту і
життєвих циклів продукції

. Формування функцій
менеджменту в ПП “Оазис”

.1 Обґрунтування стратегії
підприємства та стратегічних цілей його підрозділів

.2 Організаційна діяльність, як
загальна функція менеджменту

.3 Матеріальне та моральне
стимулювання працівників

.4 Система контролювання
виробничих процесів

. Організація та проектування
операційних систем

.1 Проектування функціональних
служб

.2 Розробка посадових
інструкцій службовців

. Організація комунікаційного
процесу на підприємстві

. Організація управлінської
праці

.1 Організація робочого місця
менеджера

.2 Забезпечення умов техніки
безпеки та охорони праці

.3 Механізація та автоматизація
управлінської праці

.4 Витрати на управління
організацією та ефективність управлінської праці

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Суспільство протягом свого існування
досягло значного розквіту економіки,технологій,науки,медицини та в інших
галузях,проте на кожному етапі розвитку воно не обходилося без сфери
обслуговування. Саме тому в наш час особливе місце посідає побутове
обслуговування. Під побутовими послугами слід розуміти діяльність, пов’язану з
наданням платних послуг для задоволення особистих потреб замовника за готівку,
а також з використанням інших форм розрахунків, включаючи кредитні картки.

Актуальність написання моєї курсової
роботи спричинена тим,що сфера послуг почала розвиватися швидкими темпами,
залучаючи все більше підприємців та створюючи нові робочі місця. Основною
перевагою сфери послуг, на думку зайнятій в ній підприємців є те, що більшість
її галузей не потребують на свій розвиток великих фінансових ресурсів та мають
порівняно швидкий термін окупності. Проте, як показав час, сфера послуг стала
переважати над виробничою й динамічно розвивається, створюючи нові робочі місця
та додаткові надходження до бюджету. Отже, на сьогодні сфера послуг у світі –
це один з найдинамічніших і найбільших ринків, основним чинником успіху на
якому є злагоджена та ефективна робота підприємств сфери послуг та існуючий
попит серед клієнтів.

На даний час має право на існування
твердження, що рівень розвитку сфери послуг є одним з найважливіших показників
соціально-економічного стану країни, оскільки знаходиться під впливом непростих
суспільно-економічних процесів та є основним чинником динамічного розвитку
країни. Таким чином, невиробнича сфера є складною системою, соціальною за своєю
суттю, оскільки її розвиток спрямований на виявлення і забезпечення
соціально-економічних потреб суспільства.

Не дивлячись на перспективність
свого розвитку сфері послуг в Україні не приділено достатньо уваги,що є
проблемою ,яку потрібно вирішити. У зв’язку з швидким розвитком сфери послуг,
збільшенням її питомої ваги в національній економіці, актуальним стає питання
проведення статистичної оцінки діяльності в сфері обслуговування населення.Готельне господарство є однією з
основних складових туристичної індустрії України, а також провідною галуззю
сфери побутового обслуговування суспільства. Воно відіграє важливу роль в для
економіки та престижу країни. Держави, що мають розвинену інфраструктуру
готельного бізнесу посідають перші місця як з економічної точки зору,так і з
соціальної. Проте, існуюча інфраструктура туризму України ще не відповідає
вимогам міжнародних стандартів. Кількість готелів в Україні порівняно з туристськими
країнами світу незначна. Інфраструктура закладів розміщення в Україні не
відповідає міжнародним нормам проживання та відпочинку: недостатня кількість
готельних підприємств, у структурі готельних підприємств низька частка закладів
високої категорії, матеріально-технічна база застаріла та потребує
модернізації, відсутні сучасні засоби зв’язку та інформаційних комунікацій,
ефективні та надійні системи захисту, які є передумовою високого рівня якості
послуг. Порівняно з іншими країнами світу структури готельного господарства,
такі форми, як мотелі, кемпінги, молодіжні бази, надзвичайно поширені, в
Україні практично не розвинуті. Але все ж таки ця галузь почала жваво
розвиватися ,що спричинило проведення «Євро-2012» в Україні.

Тому основними завданнями галузі є:
збільшення інфраструктури,максимальне наближення до міжнародних
стандартів,розширення сфери послуг. У перспективі готельне господарство повинно
стати провідним чинником активізації туризму, інтеграції держави у світові
структури міжнародного співробітництва, зростання значення національної
культури.

1. Вибір організаційно-правової
форми підприємства

Індустрія гостинності представляє
собою широкий спектр дрібних індивідуальних підприємств, такі як готелі,
ресторани,туристичні фірми, об’єкти показу,перукарні та ін. Всі ці підприємства
мають між собою те загальне, що їх "продукт" – це комплекс
фізичних,соціальних та емоційних компонентів. Ось таким чином можна визначити
взаємозв’язок у роботі двох підприємств у галузі побутового обслуговування: готелю
– перукарні. Отже об’єктом дослідження моєї курсової роботи є побутове
обслуговування,а предметом – готель та перукарня.

Підприємство «Оазис» надає готельні
та перукарські послуги. Матеріально -технічна база підприємства включає:
приміщення для готельного комплексу,до якого належать приміщення:
ресторан,спальні номери,кухню,складські
приміщення,пральню,хол,терасу,приміщення персоналу,салон-перукарню,допоміжні
приміщення;до прилеглих територій належить : стоянка,дитячий
майданчик,басейн,квіткова алея та міні-парк. За звітний рік загальний прибуток
складав близько (?) тис. грн. Основний конкурент – готельний комплекс «Орлан».

Інформаційною базою слугували
законодавчі та нормативні акти,вітчизняні та закордонні видання,матеріали
преси,електронні джерела Інтернет та фактичні дані з діяльності побутового
обслуговування. Збирання інформації проведено з використанням спостереження та
аналізу документів.

 Таблиця 1.
Загальна характеристика підприємства « Оазис»

Параметр,який характеризується

Зміст та особливості

1.

Форма підприємства

Приватне підприємство

2.

Профіль

Надання побутових послуг

3.

Види діяльності

Надання готельних та перукарських послуг

4.

Форма власності

Приватна2. Оцінка внутрішнього і зовнішнього
середовища організації за умов обраної стратегії її розвитку

Середовище організації є
неоднорідним,тому з метою аналізу доцільно поділити його на окремі складові. За
одним з підходів,середовище,в якому функціонує організація,поділяють на
мікросередовище,яке включає внутрішнє середовище організації та найближче
оточення,що безпосередньо і найчастіше на неї впливає та макросередовище,яке
об’єднує більш віддалені сили,що не піддаються прямому управлінню з боку
організації.

Проведений аналіз і оцінка
середовища мають особливо важливе значення для вибору оптимального напрямку
розвитку організації. Водночас вони ґрунтуються на використанні інформації,яка
відображає теперішній і минулий стани,що для формування стратегії здебільшого
буває недостатньо,тому потрібно врахувати тенденції розвитку ринкової
ситуації,щоб виявити проблеми,з якими зіткнеться організація в майбутньому.
Визначення тенденцій розвитку середовища є дуже відповідальним і складним
процесом,особливо за умов нестабільності зовнішнього середовища.

.1 Внутрішнє середовище :сильні та
слабкі сторони

Оцінюючи фактори внутрішнього
середовища організації,необхідно застосувати метод оцінки сильних та виявлення
слабких сторін у діяльності організації. Для цього слід розглянути основні
характеристики внутрішнього середовища організації.

Внутрішнє середовище не залежить від
організаційно – правової форми організації та об’єднує всі функціональні сфери
її діяльності: маркетинг,надання послуг,фінанси,кадри,дослідження й розвиток.
Аналіз передбачає виявлення тих аспектів діяльності ,від яких залежить
ефективність роботи підприємства,використання наявних потужностей і
потенціалів,собівартість та якість послуг. У табл.2.1. представлено перелік
компонентів і деяких чинників внутрішнього середовища,які підлягають детальному
аналізу.

 Таблиця 2.1
Характеристика внутрішнього середовища організації

Фактори внутрішнього середовища

Найважливіші чинники,що визначають відповідні
фактори

1

2

1

2

Кадри

Усі працівники управлінського персоналу мають
певні знання, освіту та досвід. У кожного із них є вища або середня освіта.
Плинність кадрів на підприємстві майже відсутня. Дбають про соціальний захист
працівників, на підприємстві щоквартально на 5-7% підвищують тарифні ставки і
посадові оклади, при цьому суворо контролюється відповідність між підвищенням
продуктивності праці і заробітною платою

Фінанси

Підприємство використовує власні оборотні
кошти та залучені кредитні кошти. Протягом останніх років підприємство є
прибутковим

Маркетинг

Підприємство спеціалізується нанаданні
побутових послуг,а саме перукарських та готельних. Підприємство працює лише
на ринку України.

Одним із найважливіших чинників на
підприємстві є персонал, саме від якості його підготовки залежить ефективність
діяльності підприємства. Чисельність управлінського персоналу становитиме2
7,7%. Більшість працівників підприємства проходять навчання у відповідних
закладах, та регулярно підвищують кваліфікації, чим забезпечують високу якість
та ефективність роботи підприємства. Політика підприємства, буде спрямована на
збереження колективу, його високого професіоналізму. Важливим питанням буде
зменшення плинності кадрів і якомога вища ефективність роботи працівників. Для
поліпшення якості роботи потрібне мотивування виконавців, чим будуть займатися
управлінці.Аналіз беззбитковості є однією з
найважливіших характеристик взаємозв’язку затрат,обсягу надання послуг і
прибутку. Такий аналіз дає змогу розкрити поняття «точки беззбитковості» та
встановити цілі й завдання беззбитковості.

 Таблиця 2.2
Визначення точки беззбитковості

Показники

Основний вид послуг

Сукупний вид послуг

Разом

Обсяг, тис.грн.

Питома вага,%

Обсяг, тис. грн.

Питома вага,%

Обсяг, тис. грн.

Питома вага,%

1.

Дохід від реалізації

356.0

100

241,2

100

597,2

100

2.

Змінні витрати

186,5

52,4

126,4

52,4

312,9

52,4

3.

Маржинальний дохід

169,5

47,6

114,8

47,6

284,3

47,6

4.

Постійні витрати

119.9

5.

Прибуток

0,5

Методика розрахунку точки
беззбитковості

. Розраховуємо величину
маржинального доходу (МД) за формулою:

МД = Вреал – ЗВ

де Вреал – виручка (дохід) від
реалізації продукції, грн.; ЗВ – змінні витрати, грн.

.Обчислюємо загальний коефіцієнт
маржинального доходу КМДзаг:

КМД заг = МДзаг / Вреалзаг

.Маючи з вихідних даних величину
постійних витрат ПВзаг та розрахований вище загальний коефіцієнт маржинального
доходу КМДаг, визначаємо точку беззбитковості у вартісному вираженні за
наступною формулою:

ТБгрн = ПВзаг / КМДаг

Bросн. = 356,0 (тис. грн.) рсуп. =
241,2 (тис. грн.)

Вр = Bросн+ Bрсуп =356+241,2=597,2 (
тис.грн.)

ЗВосн. = 186,5(тис. грн.)

ЗВсуп. =126,4(тис. грн.)

ПВзаг =119,9 ( тис.грн.)

Тоді МДосн. = Вросн. – ЗВосн.
=356,0-186,5=169,5 (тис. грн.)МДсуп. = Врсуп. – ЗВсуп.
=241,2-126,4=114,8(тис. грн.)

МДзаг. =169,5+114,8=284,3(тис. грн.)

П =. МДзаг –
ПВзаг=314,3-119,9=194,4(тис. грн.)

КМД заг = МДзаг / Вр. заг.

КМДзаг. = 314,3/597,2=0,5

Точку беззбитковості ( ТБгрн.) у
вартісному вираженні можна знайти за формулою:

ТБгрн. = ПВзаг. / КМДзаг.

ТБгрн. = 119,9/0,5=239,8(тис.грн.)
Висновок : для покриття загальних витрат підприємства йому необхідно надати
послуг на суму 239,8тис. грн.

Взаг. = ПВзаг +ЗВзаг

Взаг. = 119,9+312,9=432,8(тис.
грн.).

Знаходимо точку беззбитковості
графічним шляхом, відклавши на графіку прямі постійних, змінних та загальних
витрат й пряму виручки від реалізації.

Вибір організаційно-правової форми

Рис 2.1. Точка беззбитковості

Точка беззбитковості – це рівень
фізичного обсягу продажу при заданій ціні протягом окремого періоду часу
(місяць, квартал, рік), за рахунок якого підприємство покриває витрати. Дохід у
підприємства виникає за точкою беззбитковості. Точка беззбитковості показує, за
якого обсягу виробництва і реалізації продукції виручка від реалізації дорівнює
витратам на виробництво. Для підприємства має сенс виробляти продукцію, якщо
проект дозволить забезпечити виробництво і реалізацію товару в обсязі, що
перевищує поріг беззбитковості, тільки тоді проект починає приносити прибуток.
За обсягів випуску продукції, що нижчі за поріг беззбитковості, підприємство
понесе збитки.

Висновок: якщо підприємство
буде надавати послуги менше, ніж на 239,8 тис. грн. в рік, то підприємство буде
збитковим. Величина збитків знижується, коли підприємство збільшує обсяги
надання послуг. Тому підприємству необхідно надавати послуги на суму більше,
ніж на 239,8 тис. грн. для того, щоб отримувати прибуток.

.2 Зовнішнє середовище: вплив
та можливості

Середовище в якому існує
організація називається макросередовищем,яке має відповідні складові,які
поділяються на фактори прямої дії та фактори непрямої дії.

Безпосереднє оточення
організації охоплює ті його елементи,з якими організація перебуває у прямому
контакті. Аналіз положення організації розпочинаємо з дослідження структури
галузі побутового обслуговування. До пріоритетних факторів відносимо споживачів
, конкурентів та постачальників.

Аналізуючи підприємство
«Оазис»,особливу увагу звертаємо на конкурентне середовище.Аналізуючи
конкурентів враховуємо такі важливі фактори,як: оцінка стану конкурентної
боротьби на ринку діяльності підприємства;оцінка сили конкурентного
тиску;виявлення дійсних і потенційних конкурентів,вивчення їх положення на
ринку;виявлення числа активних конкурентів підприємства. У процесі аналізу
споживачів характеризуємо низку факторів,основні з них це – ступінь мінливості
потреб,вимог,смаків,торгова сила покупців тощо (табл.2.3)

 Таблиця 2.3
Оцінка характеристик профілю покупців

Параметри профілю покупців

Індикатори

Оцінка в балах

1

Прихильність покупців до послуг,що надає
підприємство

Частота придбання послуг підприємства «Оазис»

2

2

Торгова сила покупців

Рівень інформованості покупців про
послугу,ціну,режим роботи підприємства

2

Чутливість споживачів до зміни рівня цін на
послуги підприємства

2

Фінансовий стан покупця

2Населення регулярно замовляє деякі
види послуг підприємства, оскільки перукарські та готельні послуги користуються
більшою популярністю у святкові,вихідні дні чи літній період, коли здебільшого
населення полюбляє відпочивати,тощо.

Оцінка діяльності постачальників ,їх
конкурентної сили здійснюється за допомогою методу експертних оцінок і
представлена у табл. 2.4.

 Таблиця 2.4
Оцінювальна шкала постачальників

Показник

Бали

1

Репутація та імідж

3

2

Рівень каналу розподілу

3

3

Доступність (територіальна,комунікативна)

2

4

Сконцентрованість постачальника на роботі з
клієнтами

2

5

Надання гарантій якості послуги
підприємством-постачальником

3

6

Умови поставки та форма розрахунків

1

Оцінювання факторів внутрішнього та
зовнішнього середовища,які визначають напрям діяльності та успіх організації
зводимо до підсумкової табл. 2.5,де зазначаємо як сильні так і слабкі сторони
діяльності підприємства «Оазис» та розраховуємо їх за рангом,тобто за вагою або
значимістю і впливом на діяльність організації.

Таблиця 2.5 Слабкі та сильні сторони
діяльності підприємства «Оазис»

Переваги

Недоліки

1 2 3 4  5 6

 Індивідуальний підхід до кожного клієнта
Наявність додаткових послуг Наявність стоянки,що охороняється Наявність
дитячого майданчика Смачна кухня Мальовничі краєвиди

Місце розташування (на окраїні міста) Їжа не
замовляється в номери В оплату проживання не входить харчування(можливе за
особливим замовленням)

Отже, після проведення оцінки
факторів внутрішнього та зовнішнього середовища, можна зазначити, що
підприємство перебуває в м’яких умовах конкуренції, має всі можливості для
розвитку та конкурентоспроможності,оскільки попит на послуги є
постійним,внутрішні та зовнішні фактори сприяють розквіту підприємства.

3. Трендові функції збуту і життєвих
циклів продукції

Збут виступає як основний елемент
маркетингу,який забезпечує фізичне переміщення та розподіл товарної маси у
ринковому просторі,доведення товарів до споживачів і організацію їх ефективного
споживання або використання. Отож ,збут – це діяльність фірми з планування,
організації і контролю за фізичним переміщенням матеріалів і готових виробів
від місця їх виробництва до місця використання з метою задоволення потреб споживачів
і з вигодою для себе.

З життєвим циклом товару пов’язують
концепцію, що характеризує збут продукту, прибуток, споживачів, конкурентів і
стратегію маркетингу з моменту впровадження товару на ринок до його вилучення з
продажу. Життєвий цикл товару характеризується коливаннями обсягів продажу та
прибутків від реалізації. Ці коливання можна відобразити у вигляді кривої в
системі координат, де відносно осі ординат відкладаються кількісні показники, а
відносно осі абсцис – час (рис. 3.1).Вибір організаційно-правової форми

І – дослідження та розроблення
товару; ІІ – запровадження товару на ринок; ІІІ – розширення ринку збуту; IV –
використання переваг; V – зрілість товару; VI – насичення ринку; VII – витискування
товару з ринку.

Першим етапом уважають період, коли
товару на ринку як такого практично нема. Ведеться тільки його розробка,
дослідження ринку, апробація ідеї товару. Ані збуту, ані прибутку на цьому
етапі ніхто не очікує. Навпаки, підприємство здебільшого інвестує значні кошти
в розроблення товару, сподіваючись у майбутньому покрити їх доходами від його
реалізації.

На другому етапі товар
запроваджується на ринок, починається його реалізація. На цьому етапі
здійснюються заходи з пробного маркетингу, а також розгортається виробництво і
комерційна реалізація товару. Обсяги продажу зростають, збитки зменшуються.
Саме тому на цьому етапі мають місце високі витрати на рекламу і збут, а також
відносно високі – на виробництво. Основна мета підприємства на другому етапі –
привернути увагу споживачів, витримати перші, «іспитові», сказати б, покупки
товарів, налагодити контакти з торгівлею, розвіяти її сумніви щодо успіху
новинки.

На третьому етапі здійснюється
розширення ринку та збуту за рахунок збільшення обсягів виробництва товару,
прискорення процесів його розповсюдження, посилення рекламної діяльності. Саме
на цьому етапі життєвого циклу товару підприємство може перейти точку
беззбитковості, а значить, мати відповідні прибутки. Як обсяги збуту, так і
прибутки на цьому етапі мають сталу тенденцію до зростання.

На четвертому етапі підприємство
повною мірою відчуває свої переваги, забезпечені вдалою ідеєю товару,
правильним вибором цільового ринку, оптимальною маркетинговою програмою тощо.
Товар стає відомим на ринку, привертає до себе все нові групи споживачів.
Водночас рівень прибутку на цьому етапі наближається до максимуму, хоч обсяги
збуту продовжують зростати.

Наступним є етап зрілості товару. На
цьому етапі обсяг його продажу досягає найбільшого значення, але стають усе
помітнішими тенденції до його гальмування. Обсяги прибутку зменшуються, але
вони ще настільки значні, що привабливість товару для підприємства
зберігається.

Стан насичення -наступний етап
життєвого циклу товару. Його особливістю є спадний рівень обсягів продажу і
прибутку. Причинами цього є, з одного боку, насичення ринку збуту, а з другого
– загострення конкуренції через наявність великої кількості конкурентів.

Останнім етапом життєвого циклу
товару є його витискування з ринку. На цьому етапі обсяг продажу спадає до
нуля. Недостатній попит, загострення конкуренції та цінової боротьби загрожують
збитками. Головне завдання підприємства на даному етапі – своєчасно, у
максимально короткі строки зняти товар з виробництва, мінімізуючи можливі збитки.

На рисунку 3.2 наведено криву
життєвого циклу основного виду послуг, а на 3.3 – супутнього.

Вибір організаційно-правової форми

Мал. 3.2. Крива життєвого циклу
основного виду послуг

Вибір організаційно-правової формиМал.. 3.3. Крива супутнього виду
послуг

Після проведення трендового аналізу
майбутніх трьох років реалізації основного виду послуг, обсяг стабільно
зростатиме. Щодо реалізації супутнього виду послуг, то за трендовими
прогнозами, ми бачимо що обсяги реалізації будуть зростати і в подальшому з
темпами вищими, ніж у попередньому році. Тому необхідно надалі збільшувати
різноманітність послуг.

4. Формування функцій менеджменту в
ПП “Оазис”

.1 Обґрунтування стратегії
підприємства та стратегічних цілей його підрозділів

На основі результатів дослідження
сильних і слабких сторін проекту визначаємо місію, стратегію,
загально-організаційні та оперативні цілі.

Перед тим як встановити цілі
потрібно визначити місії. Місія – це чітко виражена причина діяльності
підприємства, тобто основний вид діяльності, заради якої створюється і діє
організація.

Вибір організаційно-правової форми

Рис. 4.1. Послідовність та зміст
визначення місії підприємства

Визначаючи місію підприємства,
варто, перш за все звернути увагу на основний вид його діяльності. Місією ПП “
Оазис ” є надання готельних послуг,а також надання супутніх послуг –
перукарських.

Стратегія
– всебічний перспективний план призначений для забезпечення здійснення місії
підприємства та досягнення його цілей. Стратегія визначає шляхи пристосування
організації до умов зовнішнього середовища і використання свого внутрішнього
потенціалу, та які дії необхідно застосувати для одержання значних конкурентних
переваг. 

Вибір організаційно-правової форми

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *