Чтобы получить данную работу в формате .docx на свой E-mail - добавьте комментарий внизу страницы.

  • Вид работы:
    Контрольная работа
  • Предмет:
    Менеджмент
  • Язык:
    Украинский, Формат файла: MS Word 23,25 Кб

Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства

1. Загальна характеристика підприємства

 

.1
Історія створення підприємства.

Товариство з обмеженою відповідальністю компанія “Рубікон”
створено в 2001 році у відповідності до чинного законодавства. Товариство
здійснює свою діяльність у відповідності до Цивільного Кодексу України “Про
господарські товариства”, інших виконавчих актів та Статуту підприємства.

Місцезнаходження товариства: 76014, м. Івано-Франківськ,
вул.Шухевичів, 21 А, тел. 3-39-35.

Товариство “Рубікон” є юридичною особою, має самостійний баланс,
розрахунковий рахунок в установах банку, штамп, печатку, фірмовий знак.
Відповідно до свого статуту воно може створювати відособлені структури,
вступати в договірні відносини з іншими юридичними та фізичними особами як на
території України, так і за її межами по створенню об’єднання з правом
юридичної особи.

Видами діяльності досліджуваного підприємства є:

–        монтаж та наладка котлів індивідуального опалення;

–        оптова та роздрібна торгівля будівельними
матеріалами.

Учасниками товариства є громадяни України та Росії.

Товариство не відповідає за зобов’язаннями учасників.
Учасники товариства несуть відповідальність в межах їх вкладів. Збитки
товариства відшкодовуються за рахунок резервного фонду, а якщо резервного фонду
не вистачає – за рахунок інших джерел, визначених чинним законодавством та
зборами учасників.

Учасники товариства мають право:

приймати участь в діяльності товариства і управлінні його
справами, вибирати і бути обраними в органи управління товариства та контролю;
учасник товариства має право передавати свої повноваження іншому учасникові або
його представникові;

–        брати участь у розподілі прибутку товариства та
одержувати його частку (дивіденди);

–        вийти в установленому порядку з товариства;

         одержувати інформацію про діяльність товариства. На
вимогу учасника товариство зобов’язане надавати йому для ознайомлення річні
баланси, звіти товариства про його діяльність, протоколи зборів.

Учасники товариства зобов’язані:

–        не розголошувати комерційну таємницю та
конфіденційну інформацію про діяльність товариства;

–        додержувати установчих документів і виконувати
рішення загальних зборів та інших органів управління товариства;

         виконувати свої зобов’язання перед товариством, в
тому числі і пов’язані з майновою участю, а також вносити вклади (оплачувати акції)
у розмірі порядку та засобами, передбаченими установчими документами;

         нести інші обов’язки, якщо це передбачено цим
Законом, іншим законодавством України та установчими документами.

Учасники товариства мають кількість вкладів, що пропорційна
розміру їх часток у статутному капіталі. Учасник товариства має право вільного
виходу з товариства, при цьому йому виплачується вартість майна пропорційна
його внеску до статутного капіталу товариства.

Учасники товариства не володіють окремими правами на об’єкти,
що входять до складу майна товариства, в тому числі і на об’єкти власності,
внесені учасниками в якості статутного внеску.Учасник товариства не має право голосу при вирішенні
загальними зборами товариства питань щодо вчинення ним правочинну та щодо спору
між ним і товариством.

Вищим органом товариства є збори учасників, що складаються з
учасників товариства або їх представників. Збори вважаються правомірними, якщо
на них присутні учасники, які володіють більш як 60% голосів. До компетенції
зборів учасників товариства відноситься вирішення таких питань:

–        визначення основних напрямків діяльності товариства,
затвердження його планів та звітів про їх використання;

–        внесення змін та доповнень до Статуту;

         питання уступки частки, виключення учасника або
прийняття нових учасників; призначення та відкликання директора;

         прийняття рішень про створення філій, представництв,
вступ до асоціацій та інших громадських структур;

         прийняття рішень про припинення діяльності
товариства, призначення ліквідаційної комісії та затвердження ліквідаційного
балансу;

         порядок розподілу прибутків, призначення джерел
покриття збитків;

         встановлення розміру, форми, порядку внесення
учасниками додаткових внесків;

         умови оплати праці посадових осіб товариства; інші
питання, передбачені чинним законодавством.

При прийнятті рішень з питань визначення основних напрямків
діяльності товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання,
внесення змін до статуту, виключення учасника з товариства рішення приймаються,
якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50
відсотками загальної кількості голосів учасників товариства.

Питання, віднесені до виключної компетенції загальних зборів
учасників товариства, не можуть бути передані ними для вирішення виконавчому органу
товариства.

З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів.
Збори учасників товариства скликаються не рідше двох разів на рік. В усіх інших
випадках збори учасників товариства скликаються відповідно до Закону України
“Про господарські товариства”. Збри товариства обирають голову товариства з
числа учасників товариства. Голова товариства розробляє і пропонує на розгляд
зборів учасників стратегічні напрямки роботи товариства. Скликає позачергові
збори товариства в разі необхідності. Виконавчим органом товариства є дирекція,
яку очолює директор.

Директор може прийматися на роботу на контрактній основі.
Договір про прийняття на роботу директора (по дорученні зборів учасників)
заключає голова товариства. Директор вирішує усі питання господарської
діяльності товариства, за винятком тих, що віднесені до виключної компетенції
зборів. Директор підзвітний зборам учасників і організовує виконання їх рішень.
Директор має право без довіреності виконувати дії від імені товариства.
Повноваження дирекції (директора) можуть бути доповнені або обмежені за
пропозицією голови товариства, рішенням зборів учасників з оформленням
відповідного протоколу. Копія протоколу в обов’язковому порядку направляється
директору. Інші керівні особи, які працюють на контрактній основі, приймаються
на роботу директором за попереднім погодженням з головою товариства.

Персонал товариства приймається на основі трудових договорів,
контрактів. Трудові функції можуть виконуватись також за договорами
цивільно-правового характеру.

Перевірку та контроль за фінансово-господарською діяльністю
товариства здійснює ревізійна комісія, що утворюється зборами учасників
товариства.На момент державної реєстрації Статуту статутний фонд
сформований повністю.

Джерелами формування майна товариства також є:

а) доходи, одержані від реалізації продукції та інших видів
господарської діяльності, передбаченої статутом;

б) кредити банків та інших матеріальних надходжень,
пожертвувань;

в) інші джерела, що не заборонені чинним законодавством.

Статутний капітал товариства може бути збільшений за рішенням
загальних зборів учасників за рахунок додаткових внесків учасників товариства
або включення нових учасників.

Порядок використання прибутку після сплати товариством
податків, передбачених чинним законодавством, та оплати його працівникам
визначається зборами учасників. Вільний прибуток розподіляється між учасниками
пропорційно їх вкладам в Статутний капітал товариства. Рішення про
періодичність розподілу прибутків приймається на зборах учасників.

Товариство забезпечує охорону праці та дотримання правил
техніки безпеки, охорону навколишнього середовища, протипожежну і санітарну
безпеку. Товариство здійснює всі платежі і відрахування, передбачені чинним
законодавством. У товаристві крім Статутного капіталу створюються такі фонди:

–        фонд розвитку виробництва;

–        фонд оплати праці;

         фонд матеріального заохочення;

         фонд соціального розвитку;

         резервний фонд у розмірі 25% Статутного капіталу,
який утворюється шляхом щорічних відрахувань 5% від суми чистого прибутку.

Склад, призначення, розміри фондів, утворення, порядок
використання визначається зборами. Збитки та надпланові витрати, які можуть
виникнути в процесі діяльності, покриваються за рахунок резервного фонду, а при
необхідності за рахунок інших фондів.

Товариству надається право самостійного ведення
зовнішньоекономічної діяльності у порядку, встановленому законодавством.

Товариство розвиває економічне, науково-технічне
співробітництво, ділові зв’язки в сфері своєї діяльності з відповідними
організаціями за межами України.

Товариство здійснює операції по експорту та імпорту послуг,
товарів та робіт, виконуваних ним.

Товариство може продати, купити ліцензії, патенти, ноу-хау –
технології і технічну документацію, що є частиною операцій по експорту
(імпорту).

Товариство сприяє навчанню та стажуванню спеціалістів за
кордоном.

Товариство запрошує в установленому порядку іноземних
спеціалістів для консультацій, експертизи, участі в організації виробництва на
основі найновіших технологій, менеджменту, маркетингу.

Підприємство надає послуги інофірмам, різним організаціям,
розташованим на території України і за її межами в рамках своєї статутної
діяльності.

Валютна виручка зараховується на валютних рахунок товариства
і використовується товариством самостійно після розрахунку з бюджетом.

Товариство самостійно визначає перспективи розвитку, планує і
здійснює свою діяльність, виходячи з попиту на продукцію.

Товариство має право:

–        самостійно укладати угоди позики, купівлі-продажу
машин, обладнання, споруд, будівель, товарів народного споживання, а також
вступати в інші договірні відносини;

–        створювати філії, нові підрозділи, бути учасником
інших підприємств, різних фондів, входити в об”єднання, асоціації тощо;

         здійснювати спільну діяльність із зацікавленими
підприємствами та організаціями, іноземними інвесторами, громадянами;

         здійснювати операції у формі бартерних угод як на
внутрішньому так і на зовнішньому ринках;         надавати в оренду і суборенду приміщення і
обладнання;

         надавати позики ( в т.ч. безпроцентні) своїм
працівникам за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні товариства.

Товариство реалізує свою продукцію, майно за цінами і
тарифами, встановленими самостійно або на договірних засадах.

Товариство самостійно встановлює форму та систему оплату
праці, розмір зарплати, а також інші види доходів працівників.

Виробничі і трудові відносини, соціальне страхування
працівників та їх соціальне забезпечення регулюються законодавством України.

Вищим органом ТзОВ “Рубікон” є збори учасників. Збори
вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (або їх представники).
Учасники мають кількість голосів, пропорційну їх частці у статутному фонді
товариства. Для організації роботи зборів учасники обирають голову зборів
строком на два роки почергово від кожного учасника.

Структура управління підприємства ТзОВ “Рубікон” розроблена
таким чином, щоб оперативно впливати на процес виробництва, починаючи із
забезпечення його матеріально-технічними ресурсами і закінчуючи процесом
реалізації готової продукції, складанням статистичної звітності та обліком
витрат на виробництво, а також забезпечити ритмічну та рентабельну його
діяльність у напрямках, передбачених статутом.

Виконавчу владу в Товаристві здійснює директор, до
компетенції якого входить вирішення всіх питань діяльності Товариства, за
винятком тих, що належать до виключної компетенції зборів Учасників. Збори
Учасників мають право винести рішення про передачу частини належних їм прав в
компетенцію директора. Директор підзвітний зборам Учасників і не може одночасно
бути головою зборів Учасників. Він не має права приймати рішення, які
обов’язкові для Учасників.

Директор без доручення діє від імені Товариства, відстоює
його інтереси, розпоряджається майном Товариства, укладає догвори, в тому числі
і трудові, видає доручення, відкриває в банку розрахунковий та інші рахунки,
користується правом розпоряджатися коштами, затверджувати штатний розклад,
видає накази і дає вказівки, обов’язкові для всіх працівників Товариства,
виконує інші функції, які відповідають Статуту.

Директор має право створювати необхідні виконавчі органи, в
тому числі призначати своїх заступників, керівників підрозділів, їх
повноваження і інші умови діяльності визначаються директором.

Директор здійснює також контроль за фінансово-господарською
діяльністю. Директором може бути тільки кандидатура, запропонована зборами
Учасників. Директор обирається на два роки і може бути переобраний на новий
термін необмежену кількість разів.

Перевірка діяльності директора проводиться ревізійною
комісією за дорученням зборів Учасників. Ревізійна комісія має право вимагати
від посадових осіб Товариства надавати їй всі необхідні матеріали,
бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення.

Організаційна структура ТзОВ “Рубікон” є
лінійно-функціональною з чотирма рівнями ієрархії. При лінійно-функціональній
структурі зв’язки “керівник – підлеглий” будуються за ієрархічною лінією таким
чином, щоб кожний працівник був підзвітним тільки одній особі.

Важливою умовою забезпечення ефективної роботи апарату
управління підприємством є правильний розподіл і координація праці спеціалістів
та службовців, забезпечення правильного підбору та використання управлінських
кадрів на основі чіткого розподілу обов’язків, підвищення відповідальності
виконавців, впровадження ефективної системи оплати праці на підприємстві.Отже, забезпечення технічними та трудовими ресурсами ТзОВ
“Рубікон” можна вважати задовільним.

1.2
Аналіз внутрішнього середовища підприємства

ТзОВ “Рубікон” як і кожне підприємство, перебуває в умовах,
що постійно змінюються. Щоб успішно функціонувати на ринку, підприємство
повинно чітко визначити параметри дослідження зовнішнього середовища і вибрати
чинники, що найістотніше впливають на діяльність фірми. Зовнішнє середовище
підприємство – це сукупність господарюючих суб’єктів, економічних, суспільних і
природних умов, що діють у глобальному середовищі.

Основним видами діяльності підприємства є монтаж та наладка
котлів індивідуального опалення, а також оптово-роздірібна торгівля
будівельними матеріалами.

Ціль організації забезпечувати споживачів Івано-Франківської
та сусідніх областей будівельними матеріалами, надавати послуги по встановленню
систем опалення та водопостачання. Технологія надання послуг є конфіденційною
інформацією тому розголошенню не підлягає.

Місія ТзОВ "Рубікон" полягає в забезпеченні людей
якісними умовами життя.

Структура ТзОВ "Рубікон" представлена на рис 1.1

Структура управління ТзОВ “Рубікон” відображає цілі і задачі
організації. При цьому повноваження керівників визначаються не тільки
внутрішніми факторами, але й факторами зовнішнього середовища, рівнем культури
й ціннісними орієнтаціями суспільства, прийнятими в ньому традиціями і нормами.
Іншими словами, структура управління відповідає соціально-культурному
середовищі, і при її побудові враховано умови, в якій їй доведеться
функціонувати. В організаційній структурі реалізовано принцип відповідності між
функціями й повноваженнями, з одного боку, та кваліфікацією й рівнем культури –
з іншого.

Існуюча структура управління ефективна для ТзОВ “Рубікон”.
Чітко розподілено повноваження між заступником директора з виробництва
(контроль виконання плану виробництва, забезпечення зростання продуктивності
праці та ін.) та заступником з маркетингу (керівництво реалізацією продукції,
добір постачальників та споживачів продукції підприємства). На самого
директора, крім загального керівництва виробництвом та реалізацією продукції
покладено здійснення фінансового аналізу, контроль за дотриманням фінансової
дисципліни на підприємстві та за виконання планових показників, зниження собівартості
та ін. В підпорядкуванні заступника директора з виробництва перебувають
керівники, від яких безпосередньо залежить виконання покладених на нього
функцій. Заступнику директора з маркетингу підпорядковані відділ постачання,
відділ маркетингу. Крім того, директору підпорядковано працівників, які
забезпечують його необхідною інформацією та працюють над виконанням поставленим
ним завдань: головний бухгалтер, юрист, економіст.

Безпосереднє керівництво виробничим процесом здійснює його
заступник з виробництва. Крім того, в керівництво підприєством згідно штатного
розкладу входить головний інженер. Служба головного інженера створена для
забезпечення виконання заходів по технічному розвитку підприємства,
реконструкції і модернізації устаткування, заходів по запобіганню шкідливого
впливу виробництва на навколишнє середовище, створення сприятливих та безпечних
умов праці. Дана служба виконує плани впровадження нової техніки і технології,
вживає заходів по забезпеченню виробничих підрозділів необхідним устаткуванням
і запчастинами, забезпечує ефективність проектних рішень, своєчасну і якісну
підготовку виробництва, технічну експлуатацію, ремонт та модернізацію
обладнання та споруд.Відділ постачання забезпечує своєчасність і якість
матеріально-технічного постачання за обсягом, номенклатурою і термінами,
аналізує заготівельно-складські витрати і фактичну вартість матеріальних
ресурсів, контролює дотримання норм складських запасів матеріалів.

Відділ збуту аналізує виконання плану реалізації продукції,
виконання робіт по монтажу та наладці і витрат по них, вивчає ринок збуту і
раціональність господарських зв’язків.

Головний інженер організовує всю роботу по монтажу та наладці
котлів індивідуального опалення, представляє інтереси підприємства в
потенційних клієнтах. Технологія здійснення робіт та послуг відповідає
державним стандартам та є конфіденційною інформацією.

 

.3
Аналіз зовнішнього середовища

Сегментом ринку для товарів, які реалізує ТзОВ “Рубікон”, із
географічної точки зору є ринок міста Івано-Франківська, Івано-Франківської
області.

В рамках виділеного сегмента ринку покупцями будівельних
матеріалів підприємства є:

–        державні й приватні будівельні фірми, що займаються
будівництвом споруд промислового призначення, житлових багатоповерхових
будинків, мостів, естакад і т.д.;

–        приватні особи, що ведуть будівництво для себе
(відносно маленький сегмент);

         підприємства з виготовлення меблів та ін.

Щодо монтажу та наладки котлів індивідуального опалення, то
основний комплекс робіт проводиться в м.Івано-Франківську, і лише 15% припадає
на Івано-Франківську область. Основними клієнтами ТзОВ “Рубікон” є приватні
особи та приватні підприємства.

Основними конкурентами досліджуваного підприємства є:

по реалізації будівельних матеріалів:

1.       ТзОВ “Віо-плюс”;

2.       ТзОВ “Дімекс”;

.        ТзОВ “Теола-Плюс”;

.        ПП “Лаконіка”;

.        ПП “Інтех-МТЗ”;

.        ПП “Юлівіт”;

.        ТзОВ “Комфорт-буд”;

.        Приватні підприємці.

по монтажу та наладці котлів індивідуального опалення:

1.       ТзОВ “Ендрю”;

2.       ПП “Фортуна”;

.        ТзОВ “Комфорт-сервіс;

.        ТзОВ “Евро-сервіс”;

.        ПП “Артель” та ін.

Для зміцнення та розширення позицій ТзОВ “Рубікон” на ринку
вживаються наступні заходи:

–        розроблено програму заходів по стимулюванню збуту
будівельних матеріалів;

–        встановлюються нові контакти з споживачами і
фірмами, які мають можливість посприяти в поліпшенні ринкових позицій;

         створюється дилерська мережа,, контроль за збутом у
кінцевого споживача;

         постійно вивчаються потреби існуючих і потенційних
клієнтів.

Для розширення ринку збуту, крім прямих поставок,
використовуються послуги представницьких фірм. Представницькі фірми, крім
реалізації продукції, займаються її рекламою в регіонах.

Стабільна фінансово-економічна діяльність та прибутковість
підприємства відкриває широкі можливості для соціальної інфраструктури
підприємства. Діють фізкультурно-оздоровчий комплекс, здоровпункт, база
відпочинку, фірмовий магазин.

На даний час ТзОВ “Рубікон” – це сучасне підприємство, яке
постійно розвивається. У відкритому акціонерному товаристві створено достатню
матеріально-технічну базу.

На сьогоднішній день встановлено колів (Таблиця 1.1.)

Таблиця 1.1. – Структура наданих послуг ВАТ
"Рубікон"

Назва

Встановлено котлів
індивідуального опалення

Приватні особи

136

Приватні
підприємства

56

Підприємства
області

32

Промислові об’єкти

16

Комунально-побутові
об’єкти

12Йдучи з вимогами часу в товаристві створено як відповідні
потужності по встановленню котлів, так і інфраструктуру для їх обслуговування.

На балансі досліджуваного підприємства знаходиться:

–        автомобілів – 3 шт;

–        ГАЗ-66 – 1 шт;

         ВАЗ – 1 шт;

         Електрозварювальні апарати – 5 шт.

Отже, в зв’язку із особливостями роботи, управління
забезпечено відносно новими засобами та предметами праці, що позитивно
відбивається на його фінансово-господарській діяльності.

Постачальниками є оптові бази:

–  "Торговий дім Прикарпаття",

–       Прикарпатська торговельно-промислова
палати;

–       63 Завод

–       та торговельні представники фірм
виробників будівельних матеріалів, та будівельної техніки.

Підприємство має рахунки в"УкрСоцБанку", Банку
"Райфайзен Аваль".

Підприємство знаходиться в межах помірно-континентального
клімату на території Івано-Франківського адміністративного центру.

Зовнішніми факторами негативного впливу є політичне
становище, зміна законодавчої бази (наприклад заборона встановлювати газові
котли без спеціального дозволу), економічні – коливання валютного курсу,
інфляція, подорожчання вартості енергоносіїв та комплектуючих.

Також як негативний фактор слів сприймати і демографічну
ситуацію – зменшення в останні роки чисельності населення, від’ємна міграція.

 

.4
SWOT аналіз

Підприємство частково використовує конкурентні переваги
(наявність контрактів з фірмами які ведуть будівництво), перевагою на ринку
може бути заключення торговельних договорів із фірмами виробниками минуючи
посередників.

Виходячи із стратегічної цілі завоювати ринок збуту
підприємству слід розширювати спектр наданих послуг та розширювати
матеріально-технічну базу.

Сприятливими обставинами зараз є високий темп будівництва в
Івано-Франківському регіоні.

Загрозами для підприємства в короткотерміновому періоді є
політична нестабільність та вихід на ринок нових конкурентів.

 Складова SWOT

Визначальні фактори

 

Сильні сторони (S):

Чітко виявлена
компетентність. Знання галузі та вимог ринку

 

Наявність
стабільних джерел фінансування

 

Розуміння потреб
споживачів

 

Чітко сформульована
стратегія

 

Кваліфікованість
персоналу

 

Налагоджена система
маркетингу та збуту. Ефективна реклама

 

Слабкі сторони (W)

Відсутність аналізу
інформації про потреби споживачів

 

Відсутність чітко
вираженої стратегії, непослідовність у її реалізації

 

Недосконала
політика просування продукції

 

Можливості (O)

Можливість
збільшення частки ринку

Оптимізація
асортименту

Сприятливі
взаємовідносини з конкурентами

Загрози (Т)

Уповільнення росту
ринку, несприятливі демографічні зміни

Жорсткість
конкуренції

Несприятливе
зрушення в курсах валют. Коливання на валютному ринку

Посилення вимог
постачальниківОтже підприємству слід провести аналіз ринку, сформулювати
чітку стратегію виходу на ринок, розширити асортимент продукції, розширити
матеріальну базу для того щоб розширити частку ринку.


2. Аналіз основних
техніко-економічних показників підприємства

управління місія конкурент капітал

Проблема ефективності виробництва завжди посідала важливе
місце серед актуальних проблем економічної науки. Фактично визначення
ефективності виробництва полягає в оцінці його результатів. Такими результатами
можуть бути обсяги виготовленої продукції в натуральному чи вартісному (за
оптовими цінами або за собівартістю) виразі або прибуток. Але ж сама по собі
величина цих результатів не дає змоги робити висновки про ефективність або
нефективність роботи підприємства, оскільки невідомо якою ціною отримані ці
результати. Звідси для отримання об”єктивної оцінки ефективності підприємства
необхідно також урахувати оцінку тих витрат, що дали змогу одержати ті чи інші
результати. Крім того, істотним чином на виробництво впливає фінансовий стан
підприємства, а також певні організаційні, управлінські, технологічні та інші
переваги, що відображаються як нематеріальні ресурси. Для початку проведемо
аналіз основних техніко-економічних показників ТзОВ “Рубікон”

Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємства
характеризується системою техніко-економічних показників, вибір котрих залежить
від спеціалізації підприємства. В процесі аналізу виявляється динаміка змін
даних ТЕП протягом останніх трьох років 2006-2008 рр. діяльності підприємства,
визначаються в абсолютному та відносному вигляді відхилення цих показників в
звітному році порівняно з попереднім.

Проаналізувавши динаміку основних техніко-економічних
показників діяльності підприємства протягом певного періоду можна дати загальну
оцінку роботи підприємства, виявити його сильні та слабкі сторони

Для виявлення основних тенденцій розвитку підприємства за
аналізований період визначимо основні техніко-економічні показники його
діяльності. Вони дозволяють уявити стан справ на об’єкті дослідження і
сформувати основні напрямки дій стосовно покращення становища на підприємстві.

Для аналізу основних техніко-економічних показників
промислового підприємства використовують метод рядів динаміки, приведений у
теоретичній частині даної роботи. Проведемо розрахунок, результати якого
заносимо в таблицю 3.1. На основі розрахункової таблиці для наочності зобразимо
значення базових темпів росту на графіку (рисунок 3.1).

Таблиця 3.1 – Аналіз ТЕП ТзОВ “Рубікон”

Показник

Рік

Абсолют не значення

Абсолютний приріст

Темп росту, %

Темп приросту, %

базовий

ланцюговий

базовий

ланцюговий

базовий

ланцюговий

Доходи підприємтсва,
тис.грн. без ПДВ

2006

21401,90

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

2007

22956,60

1554,70

1554,70

107,26

7,26

7,26

7,26

2008

24798,20

3396,30

1841,60

115,87

8,60

15,87

8,60

 Прибуток, тис.грн

2006

-4059,60

-1,00

0,00

100,02

100,00

0,02

0,00

2007

-143,10

3915,50

3916,50

3,53

3,52

-96,47

-96,48

2008

341,30

4399,90

484,40

-8,41

-238,50

-108,41

-338,5

Фонд оплати праці,
тис.грн

2006

2644,70

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

2007

5012,80

2368,10

2368,10

189,54

189,54

89,54

89,54

2008

6560,40

3915,70

1547,60

248,06

130,87

148,06

30,87

Середня спискова
чисельність робітників

2006

125,00

100,00

100,00

2007

125,00

100,00

100,00

2008

125,00

100,00

100,00

Середня заробітна
плата, грн

2006

3627,846

0,000

0,000

100,00

100,00

0,000

0,000

2007

7171,388

3543,54

3543,54

197,67

197,67

97,676

97,67

2008

9591,228

5963,38

2419,84

264,37

133,74

164,37

33,74

Собівартість
реалізованої продукції

2006

21038,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

2007

16985,50

-4052,50

-4052,50

80,74

80,74

-19,26

-19,26

2008

19171,60

-1866,40

2186,10

91,13

112,87

-8,87

12,87

Доходи від основної
діяльності

2006

18052,20

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

2007

15731,20

-2321,00

-2321,00

87,14

-12,86

-12,86

-12,86

2008

20177,10

2124,90

4445,90

111,77

24,63

11,77

24,63

Інші доходи

2006

3349,70

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

2007

7225,40

3875,70

3875,70

215,70

115,70

115,70

115,7

2008

4621,10

1271,40

-2604,30

137,96

-77,75

37,96

-77,75

Витрати
підприємства (без ПДВ)

2006

25459,90

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

2007

23099,70

-2360,20

-2360,20

90,73

-9,27

-9,27

-9,27

2008

24456,90

-1003,00

1357,20

96,06

5,33

-3,94

5,33

В т.ч інші витрати

2006

4421,90

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

2007

6114,20

1692,30

1692,30

138,27

38,27

38,27

38,27

2008

5285,30

863,40

-828,90

119,53

-18,75

19,53

-18,75

Продуктивність
праці, грн

2006

29,72

-18841,7

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

2007

27,01

-18844,4

-2,71

90,88

-9,12

-9,12

-9,12

2008

35,40

-18836,1

8,39

119,12

28,24

19,12

28,24

Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства

Рисунок 2.1 – Динаміка зміни базового темпу росту ТЕП ТзОВ
“Рубікон”

Доходи підприємства за 2006 рік склали 21401,9 тис.грн.(без
ПДВ), витрати 25459,9 тис.грн. а в 2008 році доходи підприємства становили
24798,2 що на 3396,3 тис або 115,9 % більший порівняно із базовим.

Балансовий збиток склав за 2006 рік 4058,2 тис.грн.

Таблиця 2.2 – Балансовий прибуток по кварталах 2006-2008
років

Балансовий
прибуток, тис.грн.

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

VI кв.

Рік

2006

-1140,8

-1898,2

-1360,8

343,2

-4056,6

2007

+780,9

-1126,9

-53,3

+256,2

-143,1

2008

-76,3

22,7

+63,6

+331,3

341,3

Поквартальний аналіз динаміки балансового прибутку показує,
що до ІV кв. 2006 року підприємство працювало збитково. Причиною збитків були
збиткові тарифи для населення, оскільки на фірма виходила на ринок і для
залучення більшості клієнтів встановлювала ціни нижче ринкових..

Проведений аналіз основних показників фінансово-господарської
діяльності 2008 року в порівнянні з минулим роком показує, що доходи від надання
послуг монтажу та наладки котлів індивідуального опалення за 2008 рік склали
24798,2 тис грн., що в порівнянні з минулим роком більше на 1841,6 тис.грн. або
на 8,6%.

Зростання доходів при зменшенні обсягів надання послуг
відбувається за рахунок підвищення тарифів. Прибуток від реалізації послуг
населенню також зріс за рахунок зменшення виплат по пільгах і субсидіях. Що
привело до відшкодуванням споживачами більшої частки вартості послуг та
змешення навантаження на бюджет. Ще одним фактором зростання прибутку є
розвиток фірми та залученням більшої кількості клієнтів.

Обсяг надання послуг ремонту котлів і монтажу та наладці за
2006 рік склав відповідно 15676,4 тис.куб. м і 16402,9 тис.куб.м, тобто
зменшився в порівнянні з минулим роком на 2,3 % по ремонту і на 6,5 % по
монтажу. (Таблиця 2.3 ).

Таблиця 2.3 – Обсяг наданих послуг

Показники

2006

2007

2008

Ріст 2007-2006

2008-2007

2008-2006

т.м3

т.м3

т.м3

т.м3

%

т.м3

%

т.м3

Обсяг надання
послуг ремонту котлів

15676,4

14665,2

14876,7

-1011,2

106,89

211,5

98,57

-799,7

Обсяг надання
послуг монтажу та наладці

16402,9

15808,9

15566,6

-594

103,75

-242,3

101,55

-836,3

Основними причинами зменшення обсягів реалізації послуг є
збільшення рівня конкуренції в Івано-Франківській області.

 

2.1 Аналіз роботи з персоналом

Для задоволення соціальних потреб працівників на ТзОВ
“Рубікон” розробляється план соціального розвитку. Це обгрунтована програма дії
з розвитку соціальної інфраструктури, яка на рівні з основним виробництвом
забезпечується фінансовими та матеріально-технічними ресурсами. Така програма
спрямована на поліпшення умов праці й побуту всіх категорій працівників,
їхнього соціально-культурного обслуговування, підвищення трудової активності. У
плані соціального розвитку підприємства вагома роль відводиться заходам з
підвищення рівня спеціальної освіти праівників, зменшення плинності кадрів.

На підприємстві ведеться вдосконалення форм оплати і
стимулювання праці, що приводить до збільшення продуктивності праці, зростанню
соціального задоволення і гордості працівників за свою фірму.

Проведемо якісний аналіз складу працюючих.

В таблиці 3.10 приведені дані про склад чисельності працюючих
за віком та за освітою.

Використовуючи дані таблиці 3.10 можна зробити наступний
висновок.

На протязі останніх п’яти років, а саме чисельність жінок
зменшується від 27-15 , яке у відсотковому співвідношенні відповідно складає
21,6 % у 2007 році 12,0 % у 2008 році від загальної чисельності працюючих.
Треба зазначити, що найбільший відсоток чисельності жінок був у 2006 році, який
склав 23.5 % від середньоспискової чисельності прцюючих, тобто 29 осіб.

Спостерігається також: з кожним роком збільшення працівників
з вищою освітою з 12 у 2007 році до 14 людей 2008 році, проте зростає також їх
частка у загальній чисельності, відповідно 9,2 % і 11,5 %. А також
спостерігається збільшення молодих людей віком до 31 року, і скорочення людей
віком понад 50 років.

Таблиця 2.10 – Розподіл чисельності за віком та статтю.

Показник

роки

2002

2006

2007

2008

ССЧ, всього

122

100

125

100

125

100

125

100

З них жінок

20

23,5

29

23,5

27

21,6

15

12,0

Чисельність
працюючих з вищою освітою

9

10,59

12

10,9

13

10,92

15

11,5

Чисельність
працюючих з спеціальною освітою

11

12,94

13

11,8

13

10,92

13

10

Чисельність
працівників до 30 років

18

14,96

19

15,2

20

16

22

17,6

Від 31 до 49 років

85

69,7

90

72,0

92

73,6

91

72,8

50 років і більше

19

15

16

12,8

13

10,4

12

9,6

Збільшення кількості працюючих з вищою і середньо-спеціальною
освітою пояснюється постійним проведення на підприємстві заходів по підвищенню
кваліфікації кадрів.

У приведеному нижче переліку показані способи економічного
стимулювання різних груп персоналу на ТзОВ "Рубікон":

Торгова група

Індивідуальні комісійні з об’ємів продажів

Індивідуальна премія за внесок у загальний прибуток

Групові комісійні зі збільшення об’ємів продажів за минулий
рік

Групова система пайової участі в прибутку

Просування на більш престижні посади з більш високою
зарплатою

Виробничі робітники

Групова відрядна система оплати праці

Премії за дострокове завершення роботи

Премії за понаднормову роботу

Загальна схема пайової участі в прибутку

Секретар

Винагорода за понаднормову роботу

Загальна схема пайової участі в прибутку

Підвищення до керуючим офісом

Керуючим виробництвом

Винагорода за понаднормову роботу

Частина групової виробничої премії

Загальна схема пайової участі в прибутку

Пропозиція про пайову участь у бізнесі

Висновки

Для того, щоб домогтися мотивації, керівник повинний
забезпечити наявність не тільки гігієнічних (утилітарних, матеріальних), але і
мотивуючих (моральних, соціальних, психологічних) факторів. Тому теоретикам і
практикам здавалося логічним, що зміна характеру праці з метою підвищення
відповідної внутрішньої зацікавленості, повинне підсилити мотивацію і підвищити
продуктивність.

Багато організацій намагалися реалізувати ці теоретичні
висновки за допомогою програм «збагачення» праці, перебудовуючи роботу і
розширюючи її так, щоб вона приносила більше задоволення і винагород її
безпосередньому виконавцю: йому дають відчути складність і значимість справи,
що доручається, незалежність у виборі рішень, відсутність монотонності і
рутинних операцій, відповідальність за дане завдання, відчуття того, що він
виконує окрему і цілком самостійну роботу.

Практичні дослідження показують, що той самий фактор може викликати
задоволення роботою в однієї людини і незадоволення в іншого, і навпаки. Тому
такий підхід, на жаль годиться не для всіх людей і ситуацій. Зміни в
організації праці доречні лише стосовно до людей і організацій, що володіють
визначеними характеристиками. Люди із сильним прагненням до росту, досягненням,
самоповазі звичайно позитивно реагують на збагачення змісту праці. Коли ж люди
не сильно мотивуються потребами високого рівня, збагачення змісту праці
найчастіше не дає помітних успіхів.

На ТзОВ "Рубікон" продуктивність праці, як основний
показник мотивування трудових ресурсів, протягом аналізованого періоду постійно
збільшується з рівня 29,72 тис.грн./чоловік у 2006 році до 35,40 тис.грн /
чоловік у 2008 році.

Соціальний розвиток працівників дасть високу мотивацію за
рахунок самої роботи, високу якість виконання робіт, велику задоволеність
роботою, сприятиме формуванню у працівника позитивного ставлення до
підприємства, а отже сформується сприятливий організаційний клімат на
підприємстві. Соціальний розвиток працівників також приведе до зниження
кількості прогулів і зменшить плинність кадрів. Сформується позитивний імідж
підприємства як у внутрішньому так і в зовнішньому середовищі.

Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *