Рольова гра на початковому ступені навчання англійської мови

Рольова гра на початковому ступені навчання англійської мови

Зміст

Вступ

Розділ 1. Рольова гра як ефективний прийом навчання іноземним мовам

.1Розвиваючий, навчальний та виховний аспекти рольової гри при вивченні іноземної мови

.2 Основні вимоги до рольових ігор

.3 Місце рольової гри в навчальному процесі

.4 Організація рольової гри

Розділ 2. Доцільність використання рольових ігор на початковому ступені навчання англійської мови

.1 Визначення початкового ступеня навчання

.2Вікові особливості учнів, які необхідно враховувати при організації рольових ігор

Розділ 3. Приклади рольових ігор для уроків англійської мови на початковому ступені навчання

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Вступ

Особливістю інтерактивної технології навчання на уроках іноземної мови є підготовка дітей до життя і громадської активності в громадському суспільстві й демократичній правовій державі[;2]. Існує велика кількість інтерактивних вправ, але найпоширенішим і одним з найефективніших засобів розвязання проблеми навчання іншомовного спілкування є рольова гра.

Аналіз спеціальної літератури, доповнений надбаннями позитивного педагогічного досвіду авторів статей, переконує в тому, що використання ігрових прийомів є дуже важливим і ефективним у роботі з учнями молодших класів. Молодші школярі в першу чергу звертають увагу на те, що викликає в них інтерес. [;82]. Тому, на початковому етапі навчання дітей іноземній мові одним з основних завдань вчителя є зробити цей предмет цікавим і улюбленим. Використання ігрового методу на уроках іноземної мови створює сприятливу психологічну атмосферу спілкування і допомагає учням побачити в іноземній мові реальний засіб спілкування[; 83].

Досягти високого рівня комунікативної компетенції в іноземній мові, не знаходячись серед її носіїв, дуже важко. Саме у грі учень вільно імпровізує, виступає в ролі активного співрозмовника. Рольова гра, яка в основному базується на розв’язанні конкретної, порушеної на уроці вчителем проблеми, забезпечує оптимальну активізацію комунікативної діяльності учнів на уроках. Рольова гра активізує прагнення дітей до контакту один з одним і вчителем, створює рівні умови в розмовній діяльності, руйнує традиційний барєр невпевненості. Рольові ігри позитивно впливають на формування пізнавальних інтересів учнів, сприяють свідомому засвоєнню іноземної мови, розвитку таких якостей, як самостійність, ініціативність; вихованню почуття колективізму[2].

Актуальність теми курсової роботи обумовлена тим, що питання, підняті у курсовій роботі не втрачають своєї актуальності, а навпаки, мають одне із вирішальних значень в процесі навчання іноземної мови.

Мета даної курсової роботи полягає у теоретичному обґрунтуванні значимості використання рольових ігор на початковому ступені навчання англійської мови , а також у розробці методики проведення рольових ігор. Досягнення поставленої мети передбачає вирішення конкретних завдань, а саме:

Обгрунтувати розвиваючий, навчальний та виховний аспекти рольової гри при вивченні іноземної мови;

З’ясувати основні вимоги до рольових ігор;

Розглянути організацію рольової гри, а також її місце у навчальному процесі;

Дати визначення початковому ступеню навчання;

Розглянути вікові особливості учнів, які необхідно враховувати при організації рольових ігор;

Розробити методику проведення рольових ігор.

Предмет дослідження: рольова гра як ефективний прийом навчання іноземним мовам.

Обєкт дослідження: вплив рольової гри на ефективність навчання англійської мови на початковому ступені навчання.

Методи дослідження:

Аналіз науково-методичної літератури з проблеми дослідження;

Узагальнення досвіду провідних педагогів, психологів та методистів;

Спостереження.

Практична цінність дослідження полягає у можливості використання його матеріалів під час проведення уроків з англійської мови у середніх загальноосвітніх школах. матеріали дослідження можуть бути використані для методичних розробок.

Розділ 1 Рольова гра як ефективний прийом навчання іноземним мовам

1.1Розвиваючий, навчальний та виховний аспекти рольової гри при вивченні іноземної мови

Гра поряд із працею й навчанням — один з основних видів діяльності людини, дивний феномен нашого існування. Гра як феномен культури навчає, виховує, розвиває, соціалізує, розважає, дає відпочинок.

Рольову гру можна розцінювати як найточнішу модель спілкування. Вона наслідує дійсність в її найістотніших рисах. У рольовій грі, як і в житті, мовна і немовна поведінка партнерів переплітається найтіснішим чином.

За визначенням, гра — це вид діяльності в умовах ситуацій, спрямованих на відтворення і засвоєння суспільного досвіду, у якому складається й удосконалюється самоврядування поводженням [16: 99].

У людській практиці рольова гра виконує такі функції [1, 4, 10]:

розважальну (це основна функція гри — розважити, надихнути, викликати інтерес);

комунікативну: освоєння діалектики спілкування;

самореалізації у грі;

терапевтичну: подолання різних труднощів, що виникають в інших видах життєдіяльності;

діагностичну: виявлення відхилень від нормативної поведінки, самопізнання в процесі гри;

функцію корекції: внесення позитивних змін у структуру особистісних показників;

міжнаціональної комунікації: засвоєння єдиних для всіх людей соціально-культурних цінностей;

соціалізації: включення в систему суспільних відносин, засвоєння норм.

Рольова гра має великі можливості спонукального плану. Спілкування, як відомо, немислимо без мотиву. Однак у навчальних умовах не просто викликати мотив до висловлення. Труднощі полягають у тому, що вчитель повинен змалювати ситуацію таким чином, щоб виникла атмосфера, що викликає в учнів внутрішню потребу у вираженні думок. Але в умовах іншомовного спілкування важливо, щоб учні змогли виразити те, що їм хочеться сказати. На уроках переважають висловлення, викликані до життя директивно: "Розкажи про свого друга", "Розкажи про свою родину", тому що вчителю хочеться перевірити, як учні вміють комбінувати відповідний мовний матеріал. Мотив же, яким керуються при цьому учні, знаходяться за межами мови: їм важливо відповісти вчителю. Становище змінюється, якщо учні залучені до рольової гри. Наприклад, розігрується сцена в гуртку філателістів. Учень — член цього гуртка приводить сюди свого друга. Керівник гуртка повідомляє хлопцям, що гурток уже цілком укомплектований. Тоді учень розповідає про свого друга, переконуючи керівника гуртка, що друг вартий бути прийнятим у цей гурток. Сама ситуація диктує лінію мовленнєвої поведінки.

Рольова гра придатна для кожного виду роботи з мовою: у ході рольової гри використовуються різноманітні граматичні структури, інтонаційні моделі, значний обсяг лексичного матеріалу. Велика роль приділяється непідготовленій мові учнів. У цьому плані рольова гра може перевершити можливості будь-якої іншої парної і групової діяльності. Рольова гра тренує учнів говорити в будь-якій ситуації на будь-яку тему.

Рольова гра припускає посилення особистісної причетності до усього, що відбувається. Учень входить у ситуацію, хоча і не через своє "Я", але через "Я" відповідної ролі. Коли учні приймають роль, то вони грають її у визначеній ситуації. Група учнів, що грає роль у класі, уподібнюється групі дітей, що грають у школу, лікарню, і т.д. Вони несвідомо створюють свою власну реальність і, роблячи це, оперують своїми знаннями, розвиваючи свої здібності взаємодіяти з іншими людьми. У цій ситуації немає глядачів. І відповідно до цього учні зміцнюють свою впевненість у собі.

Рольова гра сприяє розширенню асоціативної бази при засвоєнні мовного матеріалу.

Рольова гра сприяє формуванню навчального співробітництва і партнерства, адже виконання етюду припускає охоплення групи учнів (рольова гра будується не тільки на основі діалогу, але і полілогу ), що повинні злагоджено взаємодіяти. При розподілі ролей варто враховувати як мовні, так і "акторські" можливості учнів, доручаючи одним більш вербальні, іншим — пантомімні ролі, третіх же призначаючи на ролі "суфлерів", даючи їм право підказувати на основі тексту.

Практично весь навчальний час у рольовій грі відведено на мовленнєву практику, при цьому не тільки учень, що говорить, але і слухаючий максимально активний, тому що він повинний зрозуміти і запам’ятати репліку партнера, співвіднести її із ситуацією, визначити наскільки вона релевантна ситуації і задачі спілкування, і правильно відреагувати на репліку.

Ігри позитивно впливають на формування пізнавальних інтересів школярів, сприяють усвідомленому освоєнню іноземної мови. Учні активно працюють, допомагають один одному, уважно слухають своїх товаришів; учитель лише керує навчальною діяльністю.

Якщо ж педагог вважає своєю задачею не тільки навчання своїх учнів іноземній мові, але і їхнє виховання, то рольова гра — це саме той прийом, за допомогою якого можна скласти об’єктивну думку про загальну обстановку в групі. Вчитель відмовляється від своєї традиційної ролі контролера і керівника, і атмосфера в групі залежить у більшій мері від самих учнів.

Істотною перевагою рольової гри перед іншими формами навчання є стовідсоткова зайнятість учнів, а також концентрація уваги учасників протягом усієї гри.

Таким чином, рольова гра має великі можливості в практичному, освітньому і виховному відношеннях. Гра втягує в активну пізнавальну діяльність кожного учня окремо і всіх разом і тим самим є ефективним засобом організації навчального процесу.

1.2 Основні вимоги до рольових ігор

Рольова гра повинна відповідати таким вимогам [14: 31]:

Гра повинна стимулювати мотивацію навчання, викликати в школярів інтерес і бажання гарно виконати завдання, її варто проводити на основі ситуації, адекватної реальної ситуації спілкування.

Рольову гру потрібно добре підготувати і чітко організувати з погляду як змісту, так і форми.

Рольова гра повинна бути прийнята всією групою.

Вона неодмінно проводиться в доброзичливій, творчій атмосфері, викликає в школярів почуття задоволення, радості.

Гра організовується таким чином, щоб учні могли активно спілкуватися, з максимальною ефективністю використовуючи мовний матеріал, що відпрацьовується.

Учитель неодмінно повинен вірити у ефективність рольової гри. Роль вчителя в процесі підготовки і проведення гри постійно змінюється. Якщо на початковій стадії роботи вчитель активно контролює діяльність учнів, то поступово він стає лише спостерігачем.

Ігри, що відпрацьовуються, заучуються і програються для інших учнів, не є рольовими іграми. Це — драматичні представлення. Рольова гра стосується процесу гри, а не готового продукту. Це повинно бути з’ясоване із самого початку, оскільки багато учнів дуже соромливі і вони бояться, коли їх змушують брати участь у спектаклі. І крім того, вони часто переконані у тому, що вони не мають таланту гри. У рольовій грі вони не беруть участь у спектаклі, там немає публіки. Навіть учитель повинний відійти на задній план, оскільки його присутність може перешкоджати — своєю готовністю "накинутися" на учня щоразу, коли допускаються помилки. Навчання найбільш ефективне в атмосфері, вільної від напруги. Рольова гра може бути показана іншим учням чи записана на плівку, але це не обов’язково.

Підсумовуючи вище сказане, можна зробити висновок, що для того, щоб рольова гра мала певний позитивний результат і стимулювала учнів до досягнення цілей, вона повинна відповідати основним вимогам, які роблять рольову гру дійсно ефективним прийомом навчання.

1.3 Місце рольової гри в навчальному процесі

Більшість авторів вважає за доцільне проводити гру на заключному етапі роботи над темою, оскільки не всі учні можуть вільно імпровізувати в рольовій грі без попередньої підготовки.

У процесі рольової гри відбувається одночасне удосконалення і розвиток навичок у використанні мовного матеріалу, але це на даному етапі периферійна задача, головне — це спілкування, мотивоване ситуацією і ролю. Тому рольовій грі варто відводити місце на завершальному етапі роботи над темою [15: 25] .

Таким чином, існують різні погляди щодо того, на якому етапі уроку повинна проводитись рольова гра, проте більшість авторів схиляється до думки, що найдоцільнішим є проведення рольової гри на заключному етапі роботи над темою.

1.4 Організація рольової гри

У структуру рольової гри як процесу входять: ролі, взяті на себе граючими; ігрові дії як засіб реалізації цих ролей; ігрове вживання предметів, тобто заміщення реальних речей ігровими, умовними; реальні відносини між граючими; сюжет <#»justify»>Розділ 2 Використання рольових ігор на початковому ступені навчання англійської мови

2.1 Визначення початкового ступеня навчання

Під початковим етапом в середній школі розуміється період вивчення іноземної мови, який дозволяє закласти основи комунікативної компетенції, необхідні та достатні для їх подальшого розвитку та вдосконалення в курсі вивчення цього предмету. До початкового етапу, як правило, належать 1-4 класи загальноосвітніх закладів.

Щоб закласти основи комунікативної компетенції потрібно дуже багато часу, тому що учням потрібно з перших кроків ознайомитися з мовою, яку вони вивчатимуть як засобом спілкування. Це означає, що вони повинні вчитися розуміти іноземну мову на слух (аудіювання), висловлювати свої думки засобами мови, що вивчається (розмова),читання, тобто розуміння іноземного тексту, прочитаний не в голос, та писання, тобто навчитися використовувати графіку та орфографію іноземної мови при виконанні писемних завдань, які направлені для оволодіння читанням та усною мовою, або вміти письмово висловлювати свої думки. Дійсно, щоб закласти основи по кожному з перерахованих видів мовної діяльності, необхідно накопичення мовних засобів, які забезпечують функціонування кожного з них на елементарному комунікативному рівні, який дозволяє перейти на нову якісну ступінь їх розвитку в майбутньому.

Таким чином, початковий ступінь навчання іноземної мови є дуже важливим тому, що від того, як проходить навчання на цьому етапі, залежить успіх оволодіння предметом на подальших етапах.

2.2 Вікові особливості учнів, які необхідно враховувати при організації рольових ігор

Розглядаючи питання про використання рольових ігор на уроках іноземної мови, необхідно зазначити те, що потрібно, безперечно, враховувати вікові особливості учнів, їх вікові характеристики.

На початковому ступені навчання дітей іноземній мові одним із основних завдань учителя є зробити предмет цікавим і улюбленим. В молодшому віці діти дуже емоційні і рухливі їх уява відрізняється мимовільністю і нестійкістю[82]. Як правило, молодші школярі звертають в першу чергу увагу на те, що їх зацікавлює. Тому на початковому ступені необхідно обирати такі прийоми навчання, які зможуть зацікавити учнів і привернути їхню увагу.

Рольова гра — це діяльність дітей, у якій вони беруть на себе "дорослі" ролі й в ігрових умовах відтворюють діяльність дорослих і відносини між ними. Дитина, вибираючи певну роль, має й відповідний цієї ролі образ — доктора, мами, дочки, водія. Із цього образу випливають і ігрові дії дитини. Образний внутрішній план гри настільки важливий, що без нього гра просто не може існувати. Через образи й дії діти вчаться виражати свої почуття й емоції.

У рольовій грі діти відображають свій навколишній світ і його різноманіття, вони можуть відтворювати сцени із сімейного життя, із взаємин дорослих, трудової діяльності й так далі. У міру дорослішання дитини, ускладнюються й сюжети їхніх рольових ігор.

Отже, однією з основних психологічних особливостей учнів молодшого шкільного віку є мимовільна та нестійка увага. Рольова гра створює широкий простір для імпровізації, формує творчу уяву, сприяє становленню довільної памяті, увазі й мисленню дитини.

Розділ 3. Приклади рольових ігор для уроків англійської мови

Лексичні рольові ігри

Мета цих ігор — тренувати учнів уживати в мовленні різні частини мови.

This is my nose

Учням подобається виправляти помилки інших.

Показуючи свою руку, вчитель каже

"Oh, something wrong with my foot". Учень виправляє: "With your hand, teacher". Учитель продовжує "I do not hear, something is wrong with my nose" (показує на своє вухо). Діти сміються оскільки вони вже знають ці слова. Далі роль ведучого виконує учень, який по черзі звертається до однокласників. Під час діалогу решта учнів рахують до десяти.

Якщо гравець не відповість до кінця цього рахунку, він вибуває з гри, а якщо його відповідь правильна, він стає ведучим. Гра триває, доки не залишиться один учень, тобто переможець.

Pantomime

Гру проводять на закріплення лексики з теми "Ранок школяра". Група дітей розміщується біля дошки, і кожен з них жестами та мімікою імітує якусь дію.. Guess what each pupil is doing.1. This boy is doing his morning exercises.2. That girl is washing her face.3. This boy is putting on his red scarf.

Family

Учень виходить із класу, а вчитель говорить кожному з пяти — шести учнів, хто з них, яку роль буде грати (матері, батька, сина тощо), і пропонує кожному чимось зайнятися.

Учень повертається і, дивлячись на дітей, відповідає на запитання: "Who are they? What they are doing?"

Clothes

Учитель дає учню сім-вісім малюнків із зображенням предметів одягу, і той показує їх класу, називаючи предмети англійською мовою. Потім він згадує один із предметів одягу, а діти по черзі ставлячи запитання, намагаються здогадатися про загаданий предмет.

Who is the first?

Гру проводять під час повторення лексики. Кожен учень повинен мати аркуш із намальованим на ньому ланцюжком квадратиків. Крім цього, учні повинні мати набір картонних квадратиків із написаними на них літерами абетки (по кілька квадратиків з кожною літерою). Учитель називає слово українською мовою, або показує малюнок із зображенням якогось предмета. Учні вимовляють слово англійською мовою, потім заповнюють свій ланцюжок квадратиків літерами з набору, які складають це слово.

Гру можна продовжити, якщо дати завдання скласти речення з цим словом. Переможцем вважається учень, який виконав завдання першим.

My aunt went to town

Учитель пояснює, що учні повинні доповнити фразу My aunt went to town and bought… словом, що означає предмет шкільного вжитку або предмет одягу.1. My aunt went to town and bought a book.2. My aunt went to town and bought a bag.3. My aunt went to town and bought a ruler.

Якщо учень допустив помилку або не сказав свого слова, він вибуває з гри.

Фонетичні рольові ігри

Ці ігри повинні:

Тренувати учнів у вимовлянні звуків англійської мови;

Навчити їх виразного читання.

На початковому етапі навчання англійської мови фонетичні вправи у формі гри рекомендується проводити на кожному уроці протягом 5-6 хвилин.

Proverbs

1.Many men, many minds.

.Man may meet but mountains never greet.

.Two heads are better than one.

.There is no place like home.

.While there is life? There is hope.

.First think than speak.

.Never put off till tomorrow what you can do today.

.A friend in need is a friend indeed.

.A man can die but once.

.Live and learn.

Be polite

Let us try to be politeeverything we do,always to say "Pleas"dont forget " Thank you".

Rhymes

Good morning, good morning,morning to you,morning, good morning,are glad to see you.am a girllittle one,like to play,like to run.is my father,is my mother,is my sister,is my brother., mother, sister, brother,in hand with one another.night, mother,night, father,your little son,night, sister,night, brother,night, everyone.like flowers that are bright,like flowers that are white,like flowers with a smell,like flowers very well.it is May,play and sing,are all gay,greet the spring!can read, I can write,can speak English too.love learning English!what about you?

Орфографічні рольові ігри

Граючи в ці ігри, учні тренуються в написанні англійських слів.

The Alphabet

Учитель повинен мати два комплекси карток з літерами алфавіту. Клас ділять на дві команди, кожна з яких одержує по комплекту карток. Коли вчитель вимовляє слово, учні з відповідними літерами біжать до дошки й складають його. Команда, яка склала слово першою, одержує кількість балів відповідно до кількості літер у слові.

Fill in the missing letters

Учитель пише на дошці слова, у кожному з яких пропущена одна літера.

Потім він вимовляє звук і просить учнів вставити відповідну літеру в слово й назвати її.

Alphabet train

Учитель по черзі викликає учнів з кожної команди і пропонує їм повторити речення My train is carrying…, додаючи слово, яке починається з першої, другої, третьої літери алфавіту.. Mt train is carrying apples.. My train is carrying apples and bread.

Учень, який не зміг швидко повторити речення з новим словом, вибуває з гри. Перемагає команда, в якій наприкінці гри залишилось більше гравців. Оскільки учням важко згадати слова на літери q,z,x учитель на попередньому уроці попереджає, що вони гратимуть у цю гру.

Висновки

рольовий гра лексичний фонетичний

Як свідчить багаторічний досвід викладання англійської мови в школі дітям молодшого шкільного віку, велике значення в успішній організації навчального процесу відіграє мотивація навчання. Значний потенціал для мотивації навчального процесу дає використання рольових ігор.

Рольова гра має великі можливості у навчальному, виховному та розвивальному відношеннях. Вона сприяє активізації процесів розумової діяльності, викликає інтерес до знань, позитивно впливає на розвиток дитини. Використання ігрового методу навчання сприяє виконанню таких важливих методичних завдань як: створення психологічної готовності учнів до мовного спілкування; забезпечення необхідності багаторазового повторення мовного матеріалу; тренування учнів у виборі необхідного мовного варіанта, що є підготовкою до ситуативної спонтанності мови.

Для того, щоб рольова гра мала ефективний результат, вона повинна відповідати таким основним вимогам як: стимулювання мотивації навчання, хороша підготовленість та чітка організованість, прийняття гри усією групою і проведення гри в доброзичливій, творчій атмосфері.

Існують різні погляди щодо того, на якому етапі слід проводити рольову гру. Проте, зважаючи на те, що у процесі рольової гри відбувається одночасне удосконалення і розвиток навичок у використанні мовного матеріалу, більшість авторів схиляється до думки, що найдоцільнішим є проведення рольової гри на заключному етапі роботи над темою.

Використання рольових ігор на початковому ступенні вивчення іноземної мови є дуже важливим тому, що саме на цьому етапі закладаються основи комунікативної компетенції. Від того як учень засвоїть матеріал на початковому ступені залежить успіх оволодіння іноземною мовою на подальших етапах.

Враховуючи те, що однією з основних психологічних особливостей учнів молодшого шкільного віку є мимовільна та нестійка увага, можна стверджувати, що рольова гра з її складними сюжетами й ролями, які створюють широкий простір для імпровізації, є ефективним прийомом формується творчої уяви у дітей. Рольова гра сприяє становленню довільної памяті, увазі й мисленню,створює реальні умови для розвитку багатьох навичок і вмінь, необхідних дитині для успішного переходу до навчальної діяльності.

Resume

The use of the role-playing game gives a significant potential for motivation of learning process, which is very important for successful school organization. The role-playing game has a great opportunity in teaching, educational and developmental aspects. It promotes activation of mental activity, generate interest to knowledge and has positive impact on child development.getting an effective result, the role-playing game should meets the following basic requirements: stimulation of learning, good preparation and organization, acceptance of game by the whole group and realization of the game in friendly and creative atmosphere.are different views as to stage of realization of role-playing game, but the majority of authors are inclined to think, that the most appropriate is to conduct the role-playing game at the final stage of work on the topic.using of the role-playing game at the early stage of learning of foreign language is very important because the bases of communicative competence are laid at this stage. The success at the later stages depends on the mastering the material at the early stage.

Cписок використаної літератури

1.Балаева Л.Г. Ролевые игры в обучении иностранным языкам // Англійська мова і література.-2010. №3. — С.8-10.

.Бех П.О., Биркун Л.В. Концепція викладання іноземних мов в Україні // Іноземні мови. -1996. №2. — С.3-8.

.Василенко В.В. Ігри та ігрові ситуації на початковому етапі навчання англійської мови // Англійська мова і література.-2009. №22-23. — С.29-35.

.Гаврилова О. Ролевая игра в обучении иностранныому языку // English.-2008. №1. — С.7-8.

.Гис В.И. Методика проведення гри як засобу активної пізнавальної діяльності // Англійська мова і література. — 2010. № 6. — С. 7-9.

.Гільчук Ю.В. Tonque-twisters with the letters of ABC // Англійська мова і література.-2007. №25. — С.25-27.

.Голуб Л.І. Використання рольових ігор на уроках англійської мови // Все для вчителя.-2009. №3-4. — С.19-24.

.Гончарова А.В. Рольові ігри на уроках англійської мови // Англійська мова і література.-2011. №16. — С.2-6.

.Гребенюк В. Ігрові форми навчальної діяльності // English.- 2011. №27. — С.11.

.Гриценко Н. Ігри на початковому етапі // English.- 2011. №6. — С.4.

.Грищенко С. Іграшки в рольовій грі // Dutch.-2012. №12. — С.4-6.

.Дяченко С.Л. Комунікативні ігри на уроках англійської мови // Англійська мова і література. .-2013. №3. — С.5-7.

.Довгаль Н.О. Гра як взаємодія учнів між собою // Німецька мова в школі.-2011. №4. — С.25-26.

.Демішева А.К. Рольові ігри на уроках англійської мови // Англійська мова і література. -2010. №13. — С.2-9.

.Демішева А.К. Лексичні рольові ігри // English.- 2010. №5. — С.5-6.

.Дианова Е.М., Костина Л.Т. Ролевая игра в обучении иностраному языку // Иностранные языки в школе.-1988. №3. — С.12-16.

.Димент Л.Г. Организация игр на уроке // Иностранные языки в школе.-1987. №3. — С.10-16.

.Калмикова Л.М. Урок — ролевая игра "Meet My Friend" // Англійська мова і література. — 2009. №27. — С.6-8.

.Коваленко О. Гра має стати невідємним компонентом навчальної діяльності молодших школярів // Deutsch.- 2012. №20. — С.4-5.

.Козак А.М. Використання гри на уроках іноземної мови // Англійська мова та література. — 2011. №14. — С.4-7.

.Колесникова О.А. Ролевые игры в обучении иностранным языкам // Иностранние языки в школе.-1989. №4. — С.38-42.

.Колісник І.С. Підвищуємо ефективність навчання за допомогою гри // Англійська мова і література. — 2010. №3. — С.2-5.

.Кочергіна Л. Місце і роль гри у системі навчання іноземної мови // Рідна школа.- 2005. №3. — С.48-50.

.Кравченко Н.М. Нові підходи до вивчення іноземної мови // Англійська мова і література. — 2012. №34-36. — С.4-5.

.Кретова Н. Рольові ігри на уроках англійської мови як ефективний засіб гуманізації навчально-виховного процесу на початковому етапі // Рідна школа. — 2005. №3. — С.52-54.

.Кузнецова М.Н. Ролевая игра как один из способов развития навыков межкультурной коммуникации на занятиях иностранном языкам // Вестник Московского университета.- 2007. №2. — С.158-168.

.Кузнєцова Н.Ю. Використання новітніх інформаційно-комунікативних технологій на заняттях з іноземної мови // Англійська мова та література.- 2012. №19-21. — С.2-7.

.Куліновська Ю.С. Навчаємось граючись. Мовні ігри на уроках іноземної мови // Німецька мова в школі. — 2010. №1. — С.22-25.

.Куліш В.О. Ділова гра як цілеспрямований метод навчання // Англійська мова і література. — 2010. №12. — С.2-7.

.Лавріщева Ю. Рольові ігри та інсценування казок // English.- 2011. №42. — С.12.

.Литвин Л.М. Рольові ігри в навчанні учнів діалогічного мовлення // Англійська мова і література.- 2009. №25. — С.7-9.

.Лобанова В. Рольова гра на заняттях з англійської мови // Рідна школа.- 2002. №10. — С.51-52.

.Лономар І. Гра як засіб організації роботи на уроці // Deutsch.- 2011. №14. — С.6-8.

.Огороднічук Л. Ігри — засіб для розвитку особистості // English.- 2012. №22. — С.12.

.Олейник Т.И. Ролевая игра в обучении диалогической речи шестиклассников. //Иностранные языки в школе.-1989.- №1. — С. 24-27.

.Петренко І.Г. Рольова гра на уроках як елемент комунікативного підходу до вивчення іноземної мови // Англійська мова і література.- 2011. №10. — С.2-5.

.Приставська А.Л. Ігрові технології навчання // Англійська мова і література.- 2011. №11. — С.5-8.

.Розумянська В.С. Частини тіла // Англійська мова в початковій школі.- 2011. №11. — С.25-26.

.Роман С.В. Методика навчання англійської мови у початковій школі. -К.: Ленвіт,2005.-207с.

.Хрістоєва Л.П. Англійська для початківців. Ігри, пєси, дидактичні матеріали. — Харків: Основа,2007.-176 с.

.Чигріна Н. Ігрова модель як сучасний дієвий засіб навчання розвитку й виховання особистості // Deutsch.- 2008. №26. — С.8-13,17.

.Шокотко І.Н. Игровые приемы на начальном этапе // Англійська мова та література.- 2008. №16-18. — С.82-83.

.Яковенко Л.І. Рольова гра як активний прийом навчання англійської мови // Іноземні мови.- 2006. №2. — С.16.

.Kolomeitseva, E. The teacher’s behavior while conducting a role play // Transactions of the Tambov State Tehnical University.- 2005. — №11.- P. 518 — 523.

.Littlewood, W.G. Role-performance and Language Teaching // International Review of Applied Linguistics in Language Teaching. — 1975. — N 3.-P. 199 — 208.

.Livingstone С. Role play in language learning. — М.: Высшая школа,1988.-126 с.

.Robinson, P.G. Role — Playing and Class Participatior English Language // Teaching Journal. — 1981. №4. — P. 384 — 386.

.Rogova G.V. Methods of teaching English.- Л.: Просвещение,1975.

49.<#»justify»>Додатки

План-конспект уроку-рольової гри "Meet my friend"

Тема: Я, моя сімя, мої друзі.

Мета: в ігровій формі узагальнити знання учнів по темі; шляхом створення на уроці сприятливої психологічної атмосфери розвивати уяву дітей, спостережливість, активність; удосконалити культуру спілкування на англійській мові; виховувати хороше ставлення до своїх рідних та друзів.

Обладнання: підручник, картки для проведення ігор,ілюстрації до казок.

Тип уроку: урок — рольова гра

Хід уроку

Урок проводиться у формі рольової гри "Знайомство з другом". На спеціальному стенді в кабінеті англійської мови розміщені кращі зошити учнів, сімейні альбоми, малюнки по темі, малюнки казкових персонажів.. Good morning, dear friends!am very glad to see youwhat about you?. Good morning , good morning, good morning to you …are very glad to see you too.. As you see the the theme of our lesson is about our family and our friends. So , today we are going to revise the words that we have learnt on a previous lessons and have a good time playing in some interesting games. But before to start our lesson we should learn a new tonque-twister. Repeat after me:noisy noise annoys an oyster.noisy noise annoys an oyster.noisy noise annoys an oyster., very good!we have not ordinary lesson. It is a meeting of our good friends who can speak English, sing English songs, play and dance together. Let us have a party of good friends.

Гра "Знайомство з другом"

(The telephone is ringing), pick up the receiver, please.

Інсценується телефонна розмова двох друзів, які ніколи не бачились.

Nazar. Hello,are you Dima Drako?. Yes, Iam and who you are?. I am Nazar Popok. I am your pen friend.am in you town now. I want to see you.. I want to see you too. What do you look like?. I am tall, my hair is fair, my eyes are blue, I have an oval face, rosy cheeks and thin lips. And what do you look like?. I am a tall dark-haired boy. My face is round, I have grey eyes and a turned-up nose.. What have you on?. I have a blue shirt and gray trousers on. And what have you on?. I have a white shirt and jeans on.. Where are you now?. I am in Vinnitskaya street near school number 17.. All right.

(There is the knock at the door.). Come in , please.

(Nazar enters.). Good morning!. Good morning!. Meet my pen-friend Nazar.. Nice to meet you.. Children, do you want to know more about Nazar? You may ask him with the song.

(Ісценізується пісня "What is your name?"). Thank you ,Nazar.. And now , Dima, I would like to know more about your friends and thair families.

Три-чотири учні розповідають про своїх мам, тат, братів сестер. Розповідь проходить у формі гри "Познайомтесь з моїми рідними". Із картону склеєний куб, на гранях якого намальовані або приклеєні члени сімї. Учні стають круг стола і по черзі підкидають куб.(підкидає кубик). This is my sister. Her name is Ann. She is a fair-haired girl. Etc.(підкидає кубик). This is my mother. (описує свою маму.). Thank you friends.. Lets see who can recite poems best of all.

Діти читають вірші про членів родини.

.I love my father,love my mother,love my sister,love my brother.

.This is my sister.name is Ann.goes to school.is already ten.

.This is my brother.name is Paul.plays with his toys.is very small.. Nazar, do you like our poems?. Yes, very much.. Dear friends, do you like to play games? (P1 — Yes, we do). Now lets play a guessting game.

Гра "День народження"

Учитель (або добре підготовлений учень) (звертаючись до дітей). One of you has a birthay today. Guess who it is?

Учні задають питання ведучому, а вони на них відпвідають.it a boy or a girl? What colour is his|her hair? Itc.

За описом зовнішності учні повинні здогадатися у кого день народження.. Now lets play a game "Пропала дівчинка". Уявіть, що у батьків у великому магазині загубилась донька.Куди вони звертаються ? У міліцію.. Help us to find our doughter? Please.. What is your daughter name?. Her name is Sveta.. How old is she?. She is four.. Is her face oval or round?. Her face is oval. Itc.

В той час поки триває діалог між батьками і міліціонером, учениця на дошці кольоровою крейдою малює фотографію зниклої дівчинки. Потім вона робить оголошення. "Attention! Attention! The girl is missed. Her name is Sveta" і описує дівчинку. Якщо опис правильний вважається, що дівчинка знайшлась.

Літературна вікторина.

Учні описують улюблених казкових героїв. На дошці малюнки цих героїв. Один учень описує свого героя, а клас повинен здогадатися про кого йде мова.. Let me introduce this girl. She is very pretty girl. She has a round face. Her eyes are large and blue. Her hair is long. She has a large blue ribbon in her hair. Her nice dress is blue too. She ia very kind and good girl.. He is small wooden boy. He has long arms and lags. His nose is very long. His eyes are big. His head is big and round. Who is this boy?Itc.. Dima, I see your friends can speak English, sing songs, play games. But do they like to dance?. Yes, they do. Friends, lets dance!

Виконується пісня під музику Step-step, clap-clap.

Nazar. Oh, I am having a good time with you. But it is time to say "good-bye" to my new friends.. Thank you, dear children, very much. It was a very good and active work? So you all get good marks today. And tour homework will be to prepeare to the test.Good bay.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *