Присудок. Інфінітивний зворот. Переклад текстів економічної тематики

Присудок. Інфінітивний зворот. Переклад текстів економічної тематики

Завдання №1

Перепишіть речення. Підкресліть в кожному реченні присудок. Перекладіть речення на українську мову.many years no proper attention has been given to the development of the research and experimental base.

На протязі багатьох років не було надано потрібної уваги розвитку дослідницької та експериментальної бази.measures had been worked out to further step up (посилювати) integration of science and production by the last year.

Оцінювання були розроблені для подальшого посилювання інтеграції науки і виробництва за минулий рік.work will have been finished by the end of the year.

Ця робота буде закінчена до кінця року.

Виберіть форму присудка, памятаючи про правила узгодження часів. Перепишіть речення, перекладіть їх на українську мову.thought that he … on this important problem.

Ми думали, що він працює над важливою проблемою.working;working;be working.said that she … in the work of this conference.

Вона сказала, що вона приймала участь в роботі над цією конференцією.part;taken part;taking part.

Перепишіть речення. Визначте функцію інфінітиву. Перекладіть речення на українську мову.commission was set up to improve situation at the plant.

Ця комісія була запроваджена для покращення ситуації на заводі.

підмет;

частина присудка;

обставина.of the chief goals of the US policy was to preserve its monopoly over atomic weapons.

Одна з головних цілей політики США зберегти свою монополію над атомною зброєю.

означення;

додаток;

частина присудку.

Перепишіть речення. Підкресліть інфінітивні звороти. Визначте, який з них є підметом, а який — складним додатком. Перекладіть речення на українську мову.countries are known to have established diplomatic relations. (підмет)

Ці країни відомі як країни, які встановили дипломатичні відносини.know these countries are known to have established diplomatic relations. (складний додаток)

Ми знаємо, що ці країни відомі встановлення дипломатичних відносин.

Function of moneyof Exchange Function. Producers are known to sell their output for dollars and cents. They readily accept this money, since they know they can use it to buy whatever goods and services the may wish. Development of human society showed that without some type of money, exchange in the economic system was reduced to restricted barter transaction.unfortunately depends upon a double coincidence of wants. Each person must have exactly what the other wishes to possess again the two articles to be exchanged must be of identical value.of Value Function. Every article can be compared with other articles only by reference to some common base or standard. A common denominator is necessary in comparing the values of commodities. Before property can be exchanged conveniently, its value must be expressed in terms of some common denominator of value.or Value Function. When money is received, it becomes a store of value until it is spent or invested. The product are sold today but through the magic of money they satisfy the wants of next month or next year. Many people like to provide something now for the rainy day that lies ahead. Hence the store up a part of their earnings in cash or in the bank to meet those financial needs that may arise in the future.of Deferred Payments. Money serves as a standard for future payments. It is the medium for credit transactions or deferred payments. Most contract are payable in terms of money, and the sometimes run for long period of time. The stability in value of money is especially desirable.

Функція грошей

Засіб обмінної функції. Виробники відомі тим, що продають свою продукцію в доларах і центах. Вони охоче приймають гроші, з того часу як вони дізналися, що можуть використовувати їх, щоб купити будь-які товари і послуги які вони забажають. Розвиток людського суспільства показав, що без будь-якого типу грошей, обмін в економічній системі буде знижений щоб посилити бартерні транзакції.

Бартер на жаль залежить від подвійного збігу бажань. Кожна людина повинна мати саме те, що інша бажає володіти знову двома статтями (предметами), що підлягають обміну, повинні мати ідентичні значення.

Стандартні функції вартості. Кожен предмет може бути порівняний з іншими предметами тільки якщо буде посилання на спільну основу чи стандарт. Спільний показник є необхідним в порівнянні вартості товару. До того як власність могла бути зручно обмінена, її вартість повинна бути виражена в умовах договору в загальноприйнятій мірі вартості.

Засіб чи функція вартості. Коли гроші отримані, вони стають засобом зберігання до тих пір як вони потрачені чи інвестовані. Продукція продається сьогодні завдяки магнії грошей, вони задовольняють бажання в наступних місяцях і роках. Багатьом людям подобається забезпечувати щось зараз на «чорний день» який буде попереду. Звідси слідує, що засіб зберігання є частиною заробітку в нал. грошах чи в банку, що відповідає тим фінансовим потребам, які можуть зявитися в майбутньому.

Стандарт відкладеної плати (Засіб платежуЗасіб погашення бору). Гроші слугують нормою для майбутнього платежу. Це є засобом для кредитної угоди чи відкладеної плати. Більшість контрактів оплачується за умовами договору грошей, і інколи це трапляється на довгий період часу. Стабільність вартості грошей особливо бажано.

Знайдіть в тексті та перекладіть на українську мову відповіді на такі запитання:

Від чого залежить бартер?

На жаль, бартер залежить від подвійного збігу бажань.

Що необхідно при порівнянні вартості товарів?

Спільний показник є необхідним для порівняння вартості товарів.

Що є засобом для відкладеної плати?

Гроші слугують нормою для майбутньої оплати і є засобом для відкладеної плати.

Завдання №2

Перепишіть речення. Визначте функцію герундію. Перекладіть речення на українську мову.country is interested in normalizing of relations with the developed capitalist countries.

Наша країна зацікавлена в нормалізації відносин з розвинутими капіталістичними країнами.

підмет;

додаток;

частина присудка.question of normalizing trade relations with these countries is now regarded.

Питання нормалізації торгових відносин з цими країнами зараз приймаються до уваги.

обставина;

означення;

додаток.

Виберіть необхідну за змістом форму дієприкметника. Перепишіть речення, перекладіть їх на українську мову.raw material base of light industry has been considerably expanded thanks to the modern materials being supplied by the chemical industry.

База сировини легкої промисловості була значно розширена завдяки сучасним матеріалам постачання хімічної промисловості.;supplied;supplied.is closely connected with industry greatly contributing to its progress.

Наука тісно звязана з промисловістюcontributed;been contributed;.

Замініть підрядні речення дієприкметниковими зворотами та перекладіть на українську мову.machinery, which is being installed in our shop /цех/, will be put into operation next week.machinery being installed in our shop, will be put into operation next week.

Обладнання, яке встановлюється в нашому цеху почне працювати на наступному тижні.the plant had installed this computer it was able to achieve a greater volume of production.installed this computer the plant was able to achieve a greater volume of production.

Встановивши цей компютер, завод зміг досягти більшого обєму виробництва.

Перепишіть та перекладіть речення, що включають залежний та незалежний (самостійний) дієприкметникові звороти.enterprise introducing the progressive technology begins to produce top-quality goods.

Підприємство, яке впроваджує прогресивні технології починає виробляти дуже якісні товари. (залежний)progressive technology having been introduced, they began to produce top-quality goods.

Прогресивні технології, що були впроваджені, вони почали виробляти якісні товари. (незалежний)

Market economydeal with the production, distribution and use of goods including commodities and services.control of the industries in the public sector is ultimately in the hands of the government in the private sector control is vested in those who have a financial interest in a particular company. In most private companies ownership is concentrated in one or in a few hands. And in practice the directors of a large number of small businesses are numbers of the same family.American economy is usually called a private enterprise economy. These means the exclusive right of an individual to control wealth or income. A person has the right to make what the likes, and as he likes. The economy being coordinated by individual decision expressed in a market, an alternative term for such type of economy is a market economy.carry on production a business needs inputs also called factors of production. Economists say that there are four main factors concerned with production. The most important inputs are labour and capital having a special meaning in economics.means any kind physical or mental effort exerted in production. It includes the work of the corporation executive or college teacher as well as that of the farmer, or plumber. Capital used alone means physical capital, or instrument of production. Machinery in an automobile assembly plant is capital. Raw materials semifinished goods in the hands of producers are also capital.

Ринкова економіка

Економіка має справу з виробництвом, розповсюдженням та використанням товарів включаючи ек. товари і послуги.

В той час як контроль над промисловістю в суспільному секторі в кінці кінців в руках влади, в приватному секторі контроль переходить до тих, хто має фінансовий інтерес в конкретній компанії. В більшості приватних компаніях право власності зосереджується в одних чи декількох руках. А на практиці директори великої кількості малих підприємств є членами однієї родини.

Економіка Америки має назву приватної підприємницької економіки. Це означає виключне право людини контролювати дохід і прибуток. Людина має право робити те, що їй подобається і як їй подобається. Економіка яка координується рішенням однієї людини представлена на ринку, як альтернативний тип такої економіки як ринкова економіка.

Для виконання виробництва бізнесові необхідні витрати також називаються факторами виробництва. Економісти кажуть що є 4 основні фактори, що звязані з виробництвом. Найважливіша витрата це праця і капітал, який має особливе значення в економіці.

Праця означає будь-який вид фізичних і розумових зусиль прикладених до виробництва. Це включає в себе роботу корпоративних співробітників чи шкільних вчителів, так само як роботу фермерів чи водопровідників. Якщо капітал використовується один, це означає фізичний капітал чи інструмент виробництва. Обладнання на автомобільному зборочному заводі це і є капітал. Сировина напівзавершених товарів в руках виробників є також капітал.

Знайдіть в тексті, перепишіть та перекладіть на українську мову відповіді на такі запитання:does economics deal with?

Економіка має справу з виробництвом, розповсюдженням та використанням товарів включаючи ек. товари і послуги.controls the private sector?

Приватний сектор контролюється тим, хто має фінансовий інтерес в якійсь конкретній компаніїdoes labour mean?

Праця означає будь-який вид фізичних і розумових зусиль прикладених до виробництва.

Завдання №3

Тhe nature of basic economic problems, now, to begin with, it is important to state that any student of business subjects must understand certain basic ideas. One of the first and most important of these deals with the nature of basic economic problems and we are going to discuss this in general terms.problems of economics arise out of the fact that there are limited resources which have to satisfy almost limitless human wants. The existing supply of resources is inadequate to satisfy the desire of individuals for food, consumer durable goods, housing, entertainment etc. This fact leads to one of the basic problems of economics, the problem of scarcity. What do we mean by scarcity?are not enough resources to produce sufficient quantities of commodities to satisfy human wants. Therefore certain economic decisions must be made, including the decision as what will be made; what quantity of each commodity will be produced, and whose wants will be satisfied.consist of natural resources, which include land, minerals, forests and fuels; human resources, which may be classified as mental and physical and man-made resources which include those goods which make further production possible.classification of the resources of a society describes them as factors of production. The natural resources we referred to are called Land in economics. The human resources are know as Labour, and the man-made resources are know as Capital. Combing the factors of production to manufacture goods and services is called production. Buying and using these goods and services is called consumption.must make decisions, too. Because of the scarcity of resources a consumer or a society may decide to have more of one commodity only by deciding to have less of another. People, organizations and governments in all societies face this problem of choice.way of describing effective choice in economics is to express the cost of the commodity in terms of another commodity which has been given up. If, for example, a government decides to build more electricity generating stations, it may find that it cannot build more hospitals. So the cost of building an electricity generating station may be two hospitals. This is known as opportunity cost.things which the factors of production produce are called commodities. Commodities may be divided into goods and services. Goods, which may be subdivided into durable and nondurable goods, are tangible, for example, clothes, bread, washing maching or cars. Services, which can be subdivided into commercial and direct services include banking, insurance, transport and trade. Direct services are provided directly to the consumer.hairdresser can be classified as a direct service worker because he provides, and is not a link between manufactures and consumers.of direct service workers include writers, teachers, entertainers, window-cleaners, doctors and journalists. In economics they are all producers.the basic economic problems are connected with scarcity and choice, which arise from the fact that resources are limited. An economist can help with the economic problem of choice by comparing the cost of one thing, not in money term but by showing that other things will not be done. This is the opportunity cost we talked about.resources — land, labour and capital are called factors of production. When these factors are combined production takes place, and commodities are produced.

Природа основних економічних проблем

Для початку, важливо зазначити, що будь-який вивчаючий предмет пов’язаний з бізнесом повинен розуміти певні основні ідеї. Одним з перших і найбільш важливих з цих операцій повязана з природою основних економічних проблем, і ми будемо обговорювати це в загальних рисах.

Проблеми в економіці виникають з того факту, що існують обмежені ресурси, які повинні задовольнити практично безмежні людські потреби. Існуючий запас ресурсів є недостатнім для задоволення бажання окремих осіб на продукти харчування, споживчі товари тривалого користування, житла, розваг і т.д. Цей факт призводить до однієї з основних проблем економіки, проблема дефіциту. Що ми розуміємо під словом "дефіцит"?

Існує недостатньо ресурсів, щоб виробити достатню кількість товарів для задоволення людських потреб. Тому деякі економічні рішення повинні прийматися, включаючи рішення, що буде зроблено; яку кількість кожного товару буде вироблятися, і чиї бажання будуть задоволені.

Інша класифікація ресурсів суспільства описує їх як фактори виробництва. Природні ресурси, про які ми ведемо мову називаються Землею, в економіці. Людські ресурси відомі, як праця, і штучні ресурсами відомі як капітал. Обєднання факторів виробництва для виробництва товарів і послуг, називається виробництвом. Закупівля та використання цих товарів і послуг, називається споживання.

Споживачі повинні приймати рішення, також. Через дефіцит ресурсів споживачі чи суспільство може вирішити придбати більше одного товару, тільки вирішивши менше іншого. Люди, організації та уряд у всіх суспільствах стикаються з цією проблемою вибору.

Один із способів опису реального вибору в економіці полягає у вираженні вартості товару, в порівнянні з іншим товаром, від якого відмовилися. Якщо, наприклад, уряд вирішує побудувати більше електростанцій, це може призвести до того, що неможливим стане побудувати більше лікарень. Таким чином, вартість будівництва електростанції може бути дві лікарні. Це називається можлива вартість.

Речі, які є факторами виробництва продукції називаються ек. товарами. Ек. товари можуть бути розділені на товари і послуги. Товари, які можна розподілити на довготривалі та недовговічні товари, що мають істотне значення, наприклад, одяг, хліб, авто або пральна машина. Послуги, які можна підрозділити на прямі і комерційні послуги включають в себе банківську справу, страхування, транспорт і торгівля. Прямі послуги надаються безпосередньо до споживача.

Перукарні можуть бути класифіковані як працівник прямої послуги, тому що він надає, і не є сполучною ланкою між виробником і споживачами.

Прикладом працівників прямої послуги включають письменників, педагогів, артистів, прибиральники, лікарі та журналісти. В економіці вони є всі виробниками. Таким чином, основні економічні проблеми пов’язані з дефіцитом і вибором, це виникає з того факту, що ресурси є обмеженими. Економіст може допомогти з економічною проблемою вибору шляхом порівняння вартості однієї речі, не в грошовому розумінні, а показати, що інші речі не зроблені. Це і є можлива вартість про яку ми вели мову.

Ресурси — земля, праця і капітал, називаються факторами виробництва. Коли ці чинники поєднуються, виробництво має місце, і предмети споживання виробляються.

Завдання №4

Should workers be owners, labour and capital have been regarded as two separate factors of production. Owners have provided the money and capital equipment for operating a company, and workers have provided the labour. Furthermore, labour and capital have often been seen as adversaries — they have opposed one another on questions related to salaries, wages pensions and other benefits and stock dividends. Now however, things may be changing. Not only are workers being given a limited voice in managing some companies, but they are also becoming part-owners.of the best ways for workers to get a place of the action is called ESOP — Employee Stock Ownership Plan. Over, 8000 companies in the United States are at least partly owned by the employees. Over 10 million workers are involved in these arrangements. Employees actually own the majority of the shares of stock in at least 1000 firms.who favour these plants believe that employees will work harder, become more efficient, and be happier in their jobs if they become part-owners of the companies they work for. Other have doubts about ESOPs. Stockholders must take some of the ownership. If the companys profits are low or if there are losses, the dividends will be low, and workers will gain little from their ownership. The value of each share may decline in the stock market.researches from the National Center for Employee Ownership studied the effects of ESOPs. They find that employees will not necessary work harder just because there is an ESOP. Some corporations have not included stock voting rights with their ESOPs, and the workers do not see the ESOP as giving them more power.employers argue that managements job is to manage and that workers do not have the knowledge needed to help to make managerial decisions. Some union officials charge that ESOPs do not give workers a real voice in the company, and that the interests of managers and employees are too different people cant be workers and managers at the same time., the study showed that some ESOPs have been very successful. ESOPs work best when:company makes large contributions to the ESOPs;employees can make money through the stock;workers are giving stock voting rights;firm allows its employees to participate in company decision-making;workers are kept will-informed about the corporations financial station. In some companies the workers have agreed to accept, lower wages and fewer benefits in turn for shares of stock. Some workers have even taken over companies that were falling. Improved their productivity, and kept the plants going, thus saving their jobs.

Чи повинні робітники бути власниками

Традиційно, праця і капітал, розглядаються як два окремі фактори виробництва. Власники забезпечувалися грошима і основним устаткування для управління компанією, і робітники забезпечувалися працею. Крім цього, праця і капітал, нерідко розглядаються як супротивники — вони виступали проти один одного з питань, що стосуються заробітної плати, пенсій та інші виплати і дивіденди з акцій. Однак тепер, все може змінитися. Не тільки робітникам надається обмежене право голосу в управлінні деякими компаніями, але вони також стають співвласниками.

Один із найкращих способів для працівників, щоб отримати "місце дії" називається ESOP — План володіння акціями для зайнятих у фірмі. Більше, 8000 компаній у Сполучених Штатах, принаймні частково володіють робітникам. Більше 10 мільйонів чоловік беруть участь (залучені) в цих угодах (домовленостях). Співробітники насправді володіють більшістю акцій, принаймні 1000 фірм.

Люди, які підтримують ці заводи вважають, що робітники будуть працювати більш ефективно, і будуть щасливішими на своїх роботах, якщо вони стануть співвласниками компаній, де вони працюють. Інші мають сумніви щодо ESOP. Акціонери повинні приймати певні права власності. Якщо прибуток компанії низький або якщо є втрати, дивіденди будуть низькими, і робітники зароблять мало від їх власності. Вартість кожної акції може знизитися на фондовому ринку.

Нещодавно дослідники з Національного центру власності працівників вивчали вплив ESOP. Вони вважають, що працівники не обовязково будуть старанно працювати просто тому, що ESOP. Деякі корпорації не включають право голосу з їх ESOP, а робітники не бачать, що ESOP надає їм більшої сили (потужності).

Деякі роботодавці сперечаються, що "робота менеджменту полягає в управлінні", і що робітники не мають необхідних знань, щоб допомогти прийняти адміністративні рішення. Деякі обєднання звинувачують, що ESOP не дає працівникам реального права голосу в компанії, і що інтереси менеджерів і робітників занадто різні люди не можуть бути робітниками та менеджерами в той же час.

Проте, дослідження показало, що деякі ESOP, були дуже успішними. Робота ESOP краще, якщо:

компанія робить (вносить) великий внесок у ESOP;

працівники можуть внести гроші через акції;

робітникам надають права голосу;

фірма дозволяє її співробітникам приймати (брати) участь в прийнятті рішень компанії;

працівників (тримають проінформованими)добре інформують про фінансовий стан корпорації. На деяких підприємствах робочі погодилися прийняти більш низьку заробітну плату і менші вигоди, в обмін на акції. Деякі працівники навіть вступають у володіння компаніями, які несуть збитки. Покращивши їх продуктивність і тримаючи (виконавши) заводи тим самим вони зберегли свої робочі місця.

Завдання №5

involves transferring the production of goods and services from the public to the private sector. It can be divided into three broad types of policy: denationalization — selling government owned enterprises to the private sector: deregulation — removing statutory monopolies, e.g. abolition restrictions upon some services, say, railway or bus, allowing a firm to set up an alternative service: contracting-out-allowing private firms to bid for the supply of public services, e.g. hospital cleaning, wastes collection, etc.for Privatisation.will lead to greater efficiency. It is argued that by encouraging competitions and moving production into the private sector, goods and services will be produced more cheaply and efficiently. Firms who are non-efficient will not survive, whereas in the public sector the lack of competition makes management slack. Many local councils have cut their costs by contracting out services such as wastes collection.will benefit, because of the increased competition and efficiency consumers should benefit from greater choice and better services.will benefit. Government spending should fall because of cheaper services and lower payments to support nationalized industries. The sale of public corporations also brings in several billion pounds a year to the government.increases share ownership. The number of people owning shares in companies has tripled in recent years, largely because of denationalization by increasing share ownership by consumers, the government hopes the people will have a stake in the success and efficiency of British industry.against Privatisation.does not necessary increase efficiency. It can be argued that in many instances privatised production is not necessary cheaper or more efficient. In some cases privatisation has merely changed a public sector monopoly into a private sector one.have not always benefited. In some cases privatisation has brought little benefit to consumers. But the prices the consumer has to pay as a rule are higher at the beginning. More competition helps to solve the problem here.costs the government money. Some people say that privatisation is like selling off the family silver to pay the good bills. The profit of industries such as gas and electricity which were privatised recently in Great Britain will lost to future governments and eventually government will run out of assets to sell. In some cases the government sells public corporations at less than the value of their assets. The government has also had to write off the debts of some nationalized industries before they could be sold.

Приватизація

Приватизація має включає в себе передачу виробництва товарів і послуг з державного у приватний сектор. Вона може бути поділена на три основні типи політики: роздержавлення — продаж підприємств, якими володіє уряд у приватному секторі: зменшення державного втручання в економіку — переміщення установлених законом монополій, тобто це відміна (скасування) обмежень щодо деяких послуги, наприклад, залізниці або автобуси, дозволяючи встановлювати альтернативний сервіс : підписування контрактів, які б дозволили приватним фірмам взяти участь в торгах (запропонувати) ціну на постачання (за підтримку) комунальних послуг, наприклад, прибирання в лікарні, прибирання сміття і т.д.

Аргументи на користь приватизації.

) Це призведе до більшої ефективності. Стверджується, що заохочення конкуренції (змагання) і перехід виробництва в приватному секторі, товарів і послуг буде вироблятися дешевше й ефективніше. Фірми, які не є ефективними не зможуть вижити, тоді як у державному секторі відсутність (недолік) конкуренція призведе до слабкого керування (управління). Багато місцевих рад, скоротили (зменшили) свої витрати на послуги підрядників (підписавши контракт, щодо послуг), такі як збір сміття.

) Споживачі отримають вигоду, з-за зростаючої конкуренції та ефективності споживачі будуть отримувати вигоду від більш широкого вибору і більш якісних послуг.

) Платники податків виграють (мають вигоду). Державні витрати повинні зменшуватись з-за дешевих послуг і зниження платежів щоб підтримати національну галузь (промисловість). Продаж державних корпорацій також принесе декілька мільярдів фунтів стерлінгів на рік для уряду.

) Приватизація збільшить частину володінь. Число осіб, що володіють акціями компанії потроїлася за останні роки, завдяки роздержавленню шляхом збільшення частки власності споживачів, уряд сподівається, що люди будуть зацікавлені в успіху і ефективності британської промисловості.

Аргументи проти приватизації.

) Приватизація не обовязково підвищує ефективність. Можна стверджувати, що в багатьох випадках приватизоване виробництва не обовязково дешеве або більш ефективне. У деяких випадках приватизація тільки змінила монополію державного сектору на один приватний сектор.

) Споживачі, не завжди мають вигоду. У деяких випадках приватизація принесла мало користі для споживачів. Але ціни, які споживач повинен заплатити, як правило, вищі на початку. Посилення конкуренції допомагає вирішити проблему тут.

) Приватизація коштує державі коштів. Деякі люди говорять, що приватизація, як розпродаж родинного срібла, для того щоб оплатити хороші (рахунки) законопроекти . Прибуток (дохід) промисловості такої, як газ і електроенергія, які були приватизовані останнім часом у Великобританії приведе до втрат уряду в майбутньому (буде втрачено для майбутнього уряду) і в кінцевому підсумку (кінці кінців) уряд збанкрутує і буде змушений розпродати активи. У деяких випадках уряд продає державні корпорації, меншою, ніж вартість їхніх активів.

Уряду також довелося списати борги національній галузі промисловості, перш ніж вони можуть бути продані.

Завдання №5

of traderesources are very unevenly distributed across the globe. The climate varies widely from one part of the world to another, and so do soil fertility and other natural conditions. Some countries are lucky enough to have rich reserves of material deposits, coal, copper and so on: others have hardly any at all. Some have abundant water supplies while others face the problem of regular droughts. But it is not just natural resources which are spread unequally between the countries of the world. The same applies to human and man-made resources. Certain economies have very large, labour forces, whereas others are very short of labour.is also a great variety of skills between one country and another.are also nations which, over the years, have built up great stocks of capital equipment while others are only new embarking on the process of installing the plant and machinery which is necessary for high levels of productivity.is this uneven distribution of economic resources throughout the world which is the main reason why countries find it in their interest to take part in international trade.realize that they are not self-sufficient and that it is difficult to satisfy all their own needs themselves and instead they concentrate on particular types of production and produce more of certain goods than are demanded within their own economies. They then sell the surplus to other countries that is export them. This enables them to buy, or import goods from economies which are in a better position to produce them.basic reason for international trade is this: because of the way in which resources are dispersed among the countries of the world, some are good at producing one kind product while others are better at producing another type of output. In the same way what individuals within in economy have different talents and skills so that it pays them to specialize, the principle or the division of labour applies to countries, too.first and most obvious advantage to be gained from international trade is that it enables countries to consume goods which they are unable to produce themselves. However, there are relatively few goods of which this true, apart from minerals which simply do not exist in certain countries but which are found in other parts of the world.other products it is generally the case that they can physically be produced anywhere. Bananas or cocoa or coffee, for example, can be grown in temperate or cold climates — in hot house which artificially simulate the conditions found naturally in tropical parts of the world. And similarly motor cars culd be produced in a tiny underdeveloped country — even involved importing all the machinery and expertise from abroad, and selling the cars to only a very small number of customers who would therefore have to pay a very high price.main gain from international trade, therefore, does not lie in obtaining goods which cannot be produced at home. It stems from obtaining them more cheaply: and this cheapness results from countries specializing in the output of the goods which they efficient in producing because of their particular endowment of economic resources.conclusions seem to follow from what has been said about international trade. The first is that the gains from international trade are greatest when all governments allow such trade to take place freely, without trying in any way to restrict imports or exports: this is called free trade. And secondly, all participants in international trade will benefit from it.

Витоки (походження) торгівлі

Економічні ресурси розподіляються досить нерівномірно по всьому світу. Клімат варіюється в широких межах від однієї частини світу в іншу, і те саме стосується родючості ґрунту та інших природних умов. Деякі країни, яким пощастило мати багаті запаси корисних (матеріальних) родовища вугілля, міді та ін: інші майже не мають взагалі. Деякі мають великі запаси води, а інші стикаються з проблемою регулярних посух. Але це не тільки природні ресурси, які розподілені (поширені) нерівномірно між країнами світу. Те ж саме стосується (відноситься) і до людини та штучних ресурсів. Деякі економіки мають дуже багато, робочої сили, в той час як іншим дуже не вистачає робочої сили.

Існує також велика різноманітність навичок від однієї країни і інше.

Існують також народи, які протягом багатьох років, володіють великою кількість основного обладнання, в той час як інші тільки приступили (новички) в процесі установки заводів та устаткування, яке необхідне для високого рівня продуктивності.

Саме цей нерівномірний розподіл економічних ресурсів в усьому світі, який є головною причиною, чому країни, знаходять свій інтерес, щоб взяти участь у міжнародній торгівлі.

Вони розуміють, що вони не є самодостатніми і, що їх важко самим задовольнити всі свої потреби і тому вони зосереджуються на певних типах виробництва і виробляють більше певного товару, ніж вимагається в межах їх власних країн. Потім вони продають надлишки в інші країни, це є їх експорт. Це дозволяє їм купувати або імпортні товари з країн, які знаходяться в кращій позиції для їх виробництва.

Основна причина для міжнародної торгівлі полягає в наступному: через способи, в яких ресурси розповсюджені по країнах світу, деякі є підходящим для виробництва одного виду продукції, а інші краще на виробництво іншого виду продукції. Таким же чином, що знаходяться в межах економіки мають різні таланти і навички, тому треба платити їм за спеціалізацію, принцип чи розподіл праці, що стосується (відноситься) цих країн.

Першою і найбільш очевидною перевагою можна отримати прибуток від міжнародної торгівлі є те, що дозволяє країнам споживати товари, які вони не в змозі виробляти самостійно. Однак, є порівняно кілька товарів до яких це відноситься, крім мінералів, які просто не існують в деяких країнах, але які знаходяться в інших частинах світу.

Для інших продуктів основним випадком є те, що вони можуть фізично вироблятися в будь-якому місці. Банани та какао або кава, наприклад, можуть бути вирощені в помірних і холодних кліматичних умовах — в оранжереї, в якій штучно створені умови, знайти природне, в тропічній частині світу. І подібно мотору автомобілів можуть бути отримані в крихітних нерозвинених країнах — навіть включаючи в себе імпортування всього обладнання і експертизу (досвід) з-за кордону, а також продаж автомобілів лише дуже невеликої кількості клієнтів, які повинні заплатити дуже високу ціну.

Основна вигода від міжнародної торгівлі, таким чином, полягає не в отриманні товарів, які не можуть бути зроблені в домашніх умовах. Це пов’язано з отриманням їх дешевше, і ця дешевизна є результатом для країн, що спеціалізуються на випуску товарів, які є ефективними у виробництві з-за їх особливого внеску економічних ресурсів.

Два висновки можна зробити виходячи з того, що було сказано про міжнародну торгівлю. Перше, що вигоди від міжнародної торгівлі є найбільшими, коли всі уряди дозволяють такій торгівлі здійснюватися вільно, без спроби будь-яким чином (способом) обмежити імпорт або експорт: це називається "вільною торгівлею". А по-друге, всі учасники в міжнародній торгівлі будуть (вигравать) мати прибуток від цього.

Завдання №6

managementManagement deals with three major functions: purchasing production and inventory control, and distribution. The basic objective of Materials Management is to ensure that the right item is at the right place at the right time at the lowest possible cost. In most organizations materials management is placed on a par with other main function of the organization.purchasing department buys material in amount authorized by requisitions it receives from the production control and stores department.major purchasing activities are selecting suppliers, negotiating the most advantageous terms of purchase orders: expediting delivery from supplies when necessary to assure delivery in time to meet schedules, and negotiating any changes in purchase schedules dictated by circumstances: acting as a liaison between suppliers and other company departments, including engineering, quality control manufacturing production control, and finance on all problems involving purchased materials: and suppliers that contribute to company profit objective.and inventory control deals with the movement of materials from the receiving dock through production to the loading dock. One of the objective here is to reduce the time (called dock — to line time). It takes for materials arriving at the receiving dock to reach their point of use. Automated storage and material handling and inventory control.distribution function, also termed traffic, physical distribution is responsible for arranging the means of shipping finished goods and controlling inventory levels at various stock keeping points in the field.basic objective is to meet the customers delivery requirements at the lowest possible cost. This entails a trade-off among warehousing and inventory cost and transportation cost.Management is a critical function not only in manufacturing but also in utilities, hospitals, and the military.

Управління матеріалів

Управління матеріальними потоками розглядає три основні функції: придбання продукції, інвентаризаційний контроль і розподіл. Основним завданням (мета) управління матеріальними потоками полягає в забезпеченні щоб правильний предмет був в правильному місці і у правильний час при мінімально можливих витратах. У більшості організацій з управління матеріалами розміщені на одному рівні з іншими основними функціями організації.

Відділ закупівлі купує матеріал в розмірі, затверджених за заявками отримує від управління виробництвом та відділу універмагів.

Чотири основні закупівельні види діяльності вибирають постачальників, ведення переговорів найвигіднішими умовами постачання замовлень: відправка доставки від постачальника коли необхідно переконатися, що доставка буде вчасно згідно з розкладом, і веденням переговорів, щодо будь-яких змін у розкладі придбання, що диктують обставини: виступає (діючи) як звязок між постачальниками і іншим відділом компанії, включаючи інженерію, контроль якості виробництва, виробничий контроль і фінансовий щодо всіх проблем, пов’язаних з придбанням матеріалів: і постачальники, які забезпечують в компанії прибуток (дохід).

Виробництво і інвентаризаційний контроль має справу з перебігом матеріалів від дока який отримує товар до вантажного доку. Однією з цілей — зменшити час (з назначеного часу до встановленого). Це час який потрібен для прибуття матеріалів на док який отримує товари щоб досягти місце використання (їх застосування). Автоматизоване зберігання і обробки матеріалів та інвентаризаційний контроль.

Функція розподілу, також включає час руху, фізичний розподіл відповідальний за встановлення засобів доставки (погрузки) готової продукції та контроль інвентаризації рівнів на різних точках, де проводиться цей контроль.

Основна мета полягає в задоволенні потреб клієнтів, щодо доставки за найнижчою можливою ціною. Це веде до взаємодії обміну (збуту) між товарним складом та інвентаризаційної вартості і транспортні витрати.

Управління матеріальними потоками це основна функція не тільки у виробництві, а й у комунальній сфері, лікарнях та армії.

Завдання №7

information systemannual report and accounts of enterprises are often the most important source of information to trade unionists because they are the only facts about the enterprises which are openly published and easily available. But a great deal of information which trade unions would find useful is that which is assembled by management for its own purposes in its day-to-day running of the enterprise.is concerned with how funds are distributed and useв within the enterprise, with — the performance of different parts of the enterprise, and with the over all development of the activities. It therefore needs to organise a continuous flow of information about the detailed operations of the enterprise in order to exercise control and to plan ahead. Trade union need this kind of information:

because it relates to all levels within an enterprise so that unions can, for example, compare labour costs and profits in different parts of the enterprise;

because it deals with subjects not contained in the report and accounts such as the marketing and export strategies of the enterprise;

because, above all, internal management information systems are concerned with plans and intentions for the future as well as what has happened in the past, such as which parts of the enterprise might be closed down with consequent loss of jobs: areas within which the activities of the enterprise might be expanded: and the scale and form of investment to be undertaken in the coming period.comprehensive Recommendation concerning Communications between Management and Workers within the Undertaking was adopted be the International Labour Conference in 1967. It contains the following sentence: An effective policy of communication should ensure that information is given and that consultation takes place between the parties concerned before decision on matters or major interest are taken by management, in so far as disclosure of the information will not cause damage to either party. It is specified that one item on which information should be given is general situation of the undertaking and prospects or plans for its future development. The Recommendation applies to all enterprises, whether publicly or privately owned, and received broad support.

Керівництво (управління) інформаційною системою

Річний звіт і рахунки підприємств часто є важливим джерелом інформації для профспілок, тому що вони є єдиною частиною підприємства, яке є відкритою для публікації і легко доступною. Але великий обсяг інформації, яку профспілки знайдуть корисною є така, яка збирається управлінням для своїх власних цілей в своїй повсякденній роботі.

Керівництво має справу з тим, як кошти (фонди) розподіляють і використовують в підприємстві з продуктивністю роботи різних підрозділів (частин) підприємства, з загальним розвитком діяльності. В обмін на це їм потрібно організувати безперервний потік інформації щодо детальних операцій підприємств, для того щоб проконтролювати і запланувати надалі. Профспілки потребують такої інформації:

тому що він має справу з усіма рівнями підприємства, тому ці профспілки можуть, наприклад, порівняти витрати на робочу силу і дохід в різних частинах підприємства;

тому що має справу з суб’єктами, що не містяться в звітах і рахунках, такі як маркетинг та стратегії експорту підприємства;

тому що, перш за все, внутрішні системи управління інформацією звязані з планами і намірами на майбутнє, так само як з тим, що відбулося в минулому, наприклад, яка частини підприємства можуть бути закриті з наступною втратою робочих місць: райони, в яких діяльність підприємства може бути розширеною, масштаби і форми інвестицій, які будуть гарантованими в майбутній період.

Вичерпні рекомендації щодо спілкування між адміністрацією і робітниками за допомогою правил перевірки були прийняті на Міжнародній конференції праці в 1967 році. Вона містить таке речення (правило): "Ефективна політика в області комунікації повинна забезпечити, щоб інформація надавалася, і що проведення консультацій між зацікавленими сторонами які домовляються перед прийняттям рішення, щодо справ чи основне завдання приймається керівництвом, так щоб вияв (розкриття) інформації не спричинив шкоди жодній зі сторін ". Підкреслимо, один пункт, за якими інформацію буде надано є "загальне становище підприємства і перспективи та плани на майбутній розвиток". Рекомендації надаються всім підприємствам, незважаючи на той факт чи є воно державним або приватним, і ці рекомендації отримали широку підтримку правління.

присудок герундій приватизація управління

Computers as tools for marketing1975 the personal computer has changed the world of business. It the past, the slide ruler, adding machine, the telegraph, the telephone, the hand calculator and the airplane each greatly affected the way business is done. Today the computer has begun to greatly affect the marketing field.programms are now available for collecting assessing and analyzing data and even projecting or predicting the future based upon current trends. Some programms have been developed that can simulate potential market conditions so that marketers can protest strategies. These are mostly experimental but within a very short time they will be as commonly available as the personal computers are today.the use of telephone modems, connected to personal computers and computers printers and data base marketers today can assess information about any market, segment of a market even a specific buyer anywhere in the world right from their own office.software is now available to write data collecting questionnaires, job interview forms, analyze advertising media effectiveness, sales and marketing management create graphs and charts for analysts of market trends.personal computer companies in specific marketing areas of consumer goods, forest products, mining products and capital equipment plan for the future up to 50 years by forecasting trends in possible and probable long-term marketing conditions.

ЕОМ як засіб маркетингу

Починаючи з 1975 року персональні комп’ютери змінили діловий світ. В минулому, арифмометр, телеграф, телефон, ручні калькулятори і літаки сильно вплинуло на ведення бізнесу. Сьогодні комп’ютер став значно впливати на маркетингову сферу.

Комп’ютерні програми, тепер доступні для оцінки збору та аналізу даних і навіть для проектування і прогнозування майбутнього на основі нинішніх тенденцій. Деякі програми були розроблені, таким чином що вони можуть імітувати потенційні ринкові умови і тому маркетологи можуть протестувати щодо цих стратегій. В основному вони є експериментальними, але протягом дуже короткого часу вони будуть у широкому вжитку ПК сьогодні.

З використанням телефонних модемів, підключених до ПК, принтери та бази даних маркетологи сьогодні можуть оцінювати інформацію про будь-який ринок, сегмент ринку, навіть конкретного покупця в будь-якій точці світу прямо зі свого офісу.

Комп’ютерне програмне забезпечення може зараз записувати дані збору анкет, форми співбесіди, аналіз ефективності рекламних носіїв, продажу та управління маркетингом створення графіків та діаграм для аналітиків тенденцій ринку.

Деякі компанії ПК у конкретних областях, маркетинг споживчих товарів, лісова продукція, продукція гірничодобувної промисловості та основного плану обладнання на майбутнє до 50 років шляхом прогнозування тенденцій у можливих і ймовірних довгострокових умов збуту.

Завдання №9

organizationare among the most important financial institutions. The way in which a bank is organized and operates is determined by its objectives. The first and most important function of a central bank is to accept responsibility for advising the government on the making of the countrys financial policy, and then to see that is carried out. The aim of commercial banks is to earn profit. Over the years banks have developed its structures designed to perform these various roles and to supply the services their customers demand. Banks are usually organized to follow their functions and supply the services demanded by them as efficiently as possible.large banks possess some potential advantages over small and medium — size banks. Because the largest institutions server many different markets with many different services, they are better diversified, both geographically and by product line, to withstand the risks of a fluctuating economy. They also possess the important advantage of begin able to raise financial capital at relatively low cost and the most promising loans and business acquisitions.oldest and most common banking organizations in the United States are unit banks. They offer all of their services from one office though a small number of services (such as taking deposits or cashing checks) may be offered from limited-service facilities, such as drive-in windows, automated teller machines ( ATM ) and retail store point-of-sale ( POS ) terminals that are linked to the banks computer system.law and regulations permit the bank may from a branch banking organization. The full range of banking services is offered from several locations, including head office and one or more branch offices.set up formal and informal relationships with other through an extensive system of corresponding banking. The major banks establish extensive international operations not only by extending their branch network abroad but by establishing correspondent relations with foreign banks too.

Банківська організація

Банки є одними з найбільш важливих фінансових установ (інститутів). Те, як банк організований і як він працює визначається його цілями. Перша і найважливіша функція Центрального банку це нести відповідальність за консультування уряду про створення фінансової політики країни, і потім, прослідкувати як вона працює (здійснюється). Мета (ціль) комерційних банків є отримання прибутку. За ці роки банки створили свої структури, покликані виконувати ці різні функції і надавати послуги своїм клієнтам, які вони вимагають . Банки зазвичай організовані таким чином, щоб курувати цими функціями і надання послуг які від них вимагаються, це робиться дуже ефективно.

Великі банки мають низку переваг в порівнянні з потенційними малими і середніми банками. Так як найбільші установи відповідають за велику кількість різних ринків з різними послугами, вони є більш різноманітними як географічно, так і щодо продуктової лінії, вони можуть витримувати ризики коливання економіки. Вони також володіють важливою перевагою, що вони можуть збільшити фінансовий капітал при відносно низькій вартості та найбільш перспективні бізнес позики і придбання .

Найстаріша і найзагальніша банківська організація у Сполучених Штатах безфілійні банки. Вони пропонують всі їх послуги з одного офісу, хоча невелика кількість послуг (таких, як прийняття депозитів або переведення в готівку чеків) можуть бути запропоновані з обмеженою кількістю обладнання, таких як диск у Windows, банкомати і термінали роздрібної торгівлі, які пов’язані з банківською комп’ютерною системою.

Де закон та правила дозволяють банку може система банків, які мають філії. Повний спектр банківських послуг пропонуються в декількох місцях, включаючи головний офіс і один або кілька філій.

Банки створили формальні і неформальні відносини з іншими через велику систему відповідних банківських послуг. Великі банки встановлюють широкі міжнародні операції, не тільки за рахунок розширення своєї філіальної мережі за кордоном, але й шляхом встановлення кореспондентських відносин з іноземними банками теж.

Завдання №10

of ukraineAugust 24, 1991 the Verkhovna Rada declared the formation of the Independent Ukrainian State and on December 1991, a nation-wide referendum confirmed the formation of a new large European state.to its territory Ukraine is the second largest country in Europe. As to its industrial potential, this is one of the most developed republics of the former Soviet Union with highly developed metallurgy, machine-building, chemical production and agriculture.the emergence of political and economic borders in a formerly united economy, the emergence of the national monetary-credit and financial systems, breaking of the system of traditional economic links have brought the economy of the country to a crisis. But the rates of decrease of production slowed down and first signs of stabilization appeared in a number branches of economy.is the most important area of Ukraines economy. In the current structure of Ukraines industry a great proportion is occupied by heavy industry, especially the steel, machine-building and coal industries. Many of Ukraines heavy industries are concentrated in the Donbas region, the centre of Ukraines heavy industry. A large industrial output is yielded by the mining, ferrous metallurgy, chemical and machine-building industries.machine-building is presently the largest branch of industry. It accounts for a third of the national industrial output and employs about a forth of Ukraines workers., todays industries are unable to satisfy the consumers wants. The reason is that they are not integrated into the world process of economic, technological and scientific progress. These and other problems must be solved in the course of new economic reforms aimed at creating a market economy.has very favourable conditions for the development of agricultural production: fertile soils, temperately warm climate, a well-developed industry processing agricultural raw materials. There are two main branches of agricultural production in Ukraine: crop production and animal husbandry.IS ECONOMICS?economics for the first time, it is necessary to know what economics is all about. Economics was defined as the study of mankind in the everyday business life. This means that economics deals with production, distribution, exchange and consumption. It answers such questions as: How do we produce all the things we need? How are prices determined? Economics is also concerned with unemployment, inflation, international trade and taxes.our own purpose, we shall define economics as the study of man in his attempts to gain a living through the careful use of relatively scarce resources.like any other social science has its own vocabulary. To understand economics, a review of some key terms is necessary: needs, wants and demands.need is a basic requirement for survival. People have basic needs such as food, clothing and shelter. People also have higher level needs, such as communication, love, knowledge and hope.want is a means of expressing a need. The point is that the range of things represented by the term want is much broader than those represented by the term need.the difference between a want and a need is clear, at other times, it is not.basic need is reflected in a want for a particular product. A want cannot be counted in the marketplace until it becomes a demand, that is the willingness and ability to purchase a desired object. Since an individual has limited resources, only some wants will end up as measurable demand.OF PRODUCTIONreason people cannot satisfy all their wants and needs is the scarcity of productive resources. These resources or factors of production are called land, labour, capital, and organization or entrepreneurship. They provide the means for a society to produce and distribute its goods and services.an economic term land (the first factor of production) means the gifts of nature or natural resources not created be human efforts. They are the things provided by nature that go into the creation of goods and services.second factor of production is labour — people with all their efforts and abilities. Unlike land labour is a resource that may vary in size over time. Labour is the human input into the production. It may be mental or physical. But in many tasks it is necessary to combine mental activity with physical effort. The price paid for the use of labour is called wages. Land and labour are often called primary factors of production.third factor of production is capital — the tools, equipment and factories used in production of goods and services. Such items are also called capital goods. This is to distinguish them from financial capital, the money used to buy the tools and equipment used in production., the managerial or organizational skills needed by most firms to produce goods and services, is the fourth factor of production. The entrepreneur brings together the other three factors of production- land, labour and capital. When they are successful, entrepreneurs earn profits, the return or reward for the risks, innovative ideas and efforts put into the business. When they are not successful, they suffer losses.SYSTEMSsurvival of any society depends on its ability to provide food, clothing and shelter for its people. Since these societies are also faced with scarcity decisions concerning What, How and for Whom to produce.. The way in which these decisions are made will determine the type of economic system they have. There are three major kinds of economic system: traditional, command and market.Economya society with a traditional economy nearly all economic activity is the result of ritual and customs. Habit and customs also prescribe most social behaviour.main advantage of the traditional economy is that everyone has a role in it. This helps keep economic life stable and community life continuous. The main disadvantage of the traditional economy is that it tends to discourage new ideas and even punishes people for breaking rules or doing things differently. So it tends to be stagnant or fails to grow over time.Economysocieties have a command economy- one where a central authority makes most of the What, How and for Whom decisions. It means that major economic choices are made by the government. It decides goals for the economy and determines needs and production quotas for major industries. The major advantage of the command system is that it can change direction drastically in a relatively short time. The major disadvantage of the command system is that it does not always meet the wants and needs of individuals.Economya market economy, the questions of What, How and for Whom to produce are made by individuals and firms acting in their own best interests.major advantage of the market economy is that it can adjust to change over time. The second major advantage is the freedom that exists for everyone involved. Producers are free to make whatever they think will sell. Consumers on the other hand are free to spend their money or buy whatever goods and services they wish to have. The third advantage of the market economy is the lack of significant government intervention. And the final advantage of the market economy is the incredible variety of goods and services available to consumers.ORGANIZATIONare three major kinds of business organization: the sole proprietorship, the partnership and the corporation.most common form of business organization is the sole proprietorship — a business owned and run by one person. The main advantage of a sole proprietorship is that it is the easiest form of business to start and run. There is almost no red tape involved. Sole proprietorships are generally found in small- scale retail and service businesses such as beauty salons, repair shops, or service stations. The major disadvantage of a sole proprietorship is the unlimited liability that each proprietor faces. If a business fails, the owner must personally assume the debts. This could mean the loss of personal property such as automobiles, homes and savings. A second disadvantage of a sole proprietorships is that it has limited financial resources.partnership is a business that is jointly owned by two or more people who have combined their talents and resources for the purpose of earning a profit. Partnerships are most common in such professional fields as medicine, law, accounting, stockbrokerage. Like sole proprietorships they are easy to form and often get tax benefits from the government. The major disadvantage is unlimited financial liability. It means that each partner is responsible for all debts and is legally responsible for the whole business.90 per cent of all business is done by corporations. A business corporation is an institution established for the purpose of making profit. It is operated by individuals. The major advantage is the ability to acquire financial resources than other forms of ownership. But it is difficult and expensive to organize a corporation. There is also an extra tax on corporate profits.proprietorship- одноосібна власність; партнерство;корпорація;tape- бюрократизм;liability — необмежена юридична відповідальність;assume the debts- приймати/ брати на себе борги savings — заощадження;benefits- податкові пільги.AND MARKET STRUCTUREclassify markets according to conditions that prevail in them. In short, markets can be classified according to certain structural characteristics that are shared by most firms in the market. Economists have names for these different market structures: pure competition, monopolistic competition, oligopoly, and monopoly.important category of economic markets is pure competition. This is a market situation in which there are many independent and well-informed buyers and sellers of exactly the same economic products. Each buyer and seller acts independently.making its product a little different, a firm may try to attract more customers and take over the economic market. When this happens, the market situation is called monopolistic competition.one thing that separates monopolistic competition from pure competition is product differentiation. The differences among the products may be real, or imaginary. If the seller can differentiate a product, the price may be raised a little above the market price, but not too much.some markets may be a few large firms providing similar goods and services, such situation is called an oligopoly.in some markets there may only be one seller or a very limited number of sellers. Such a situation is called a monopoly, and may arise from a variety of different causes. It is possible to distinguish in practice four kinds of monopoly.planning and central control of the economy often mean that a state government has the monopoly of important goods and services. Most national authorities monopolize the postal services within their borders.different kind of monopoly arises when a country, through geographical and geological circumstances, has control over major natural resources or important services, as for example with Canadian nickel. Such monopolies can be called natural monopolies.are very different from legal monopolies, where the law of a country permits certain producers, authors and inventors a full monopoly over the sale of their own products.three types of monopoly are distinct from the sole trading opportunities which take place because certain companies have obtained complete control over particular commodities.INSTITUTIONSfulfill two distinct needs in a community. For one they provide a safe place for people to deposit their money. For another, they lend excess funds to individuals and business temporarily in need of cash. In effect, banks act as functional institutions that bring savers and borrowers together.gain a clear understanding of the way in which a bank operates, let us examine the banks liabilities and assets.liabilities are the debts and obligations to others. Its asserts are the properties, possessions, and claims on others. These liabilities and asserts generally are put together in the form of a balance sheet — condensed statement showing all asserts and liabilities at a given point of time.balance sheet also reflects net worth, that is the excess of assets over liabilities, which is a measure of the value of a business.bank deposits return to a the community in the form of loans. The bank, however, might invest some of the cash in bonds. The bonds would be a good investment for two reasons. One is that they earn the interest and therefore are more attractive than cash. The other is that they have a high degree of liquidity, that they can be converted into cash in a very short period of time. The liquidity adds to the banks ability to serve its customers. When the demand for loans increases, the bonds can be sold and the cash loaned to customers.

Словник

№ ппТранскрипціяПереклад на українську1proper attention[‘prɒpə] [ə’tenʃǝn]потрібна увага2set up[‘setʌp]запровадження3to improve[ɪm’pru:v]покращення4chief[tʃi:f]головний5goal[ɡəυl]ціль6to preserve[prɪ’zɜ:v]зберегти7establish[ɪ‘stæblɪʃ]встановлюватиТекст «FUNCTION OF MONEY»8unfortunately[ʌn’fɔ:tʃǝnət]на жаль9reference[‘refrǝns]посилання10denominator[dɪ’nɒmɪneɪtə]тут показник11conveniently[kən’vi:nɪənt]зручно12store of value[stɔ: ɒv ‘vælju:]засіб зберігання13for the rainy day[‘reɪnɪ]на чорний день14deferred payment[dɪ’fɜ:d ‘peɪmənt]відкладена плата15reduced[rɪ’dju:s]знижений16coincidence[kəυ’ɪnsɪdǝns]збіг17commodities[kə’mɒdətɪ]товар, предмети вжитку18property[‘prɒpətɪ]власність19expressed[ɪk’spres]виражати20common denominator of valueзагальноприйнята міра вартості21ahead[ə’hed]попереду22raw material[rɔ:] [mə’tɪərɪəl]сировина23top-quality[‘kwɒlətɪ]високоякісніТекст «MARKET ECONOMY»24goods[ɡυdz]товари25commodity[kə’mɒdətɪ]ек. товари26income[‘ɪnkʌm]прибуток27input[‘ɪnpυt]видатки, витрати28exerted[ɪɡ’zɜ:t]прикладений, виявлений29executive[ɪɡzekjυtɪv]співробітник, службовець30distribution[̗dɪstrɪ’bju:ʃn]розповсюдження31ownership[‘əυnəʃɪp]власність, право власності32decision[dɪ’sɪʒn]рішення33executive[ɪɡ‘zekjυtɪv]співробітникиТекст «THE NATURE OF BASIC ECONOMIC PROBLEMS»34arise out of[ə’raɪz]виникла, в результаті чогось35limited resources[‘lɪmɪtɪd] [rɪ’zɔ:s]обмежені ресурси36supply of resources[sə’plaɪ] [rɪ’zɔ:s]запас ресурсів37scarcity[‘skeəsətɪ]рідкість, дефіцит38entertainment[̗entə’teɪnmənt]розвага39man-made resources[̗mæn’meɪd] [rɪ’zɔ:s]штучні ресурси40tools[tu:ls]інструменти, станки41factors of production[‘fæktə] [prə’dʌkʃn]фактори виробництва42goods and services[‘sɜ:vɪs]товари та послуги43consumption[kən’sʌmpʃǝn]споживання44commodities[kə’mɒdətɪ]предмети споживання45make decisionsприймати рішення46cost[kɒst]вартість47insurance[ɪn’ʃυərǝns]страхування48to satisfy[‘sætɪsfaɪ]задовольнити49desire of[dɪ’za(ɪ)ə]бажання50labour[‘leɪbə]праця51given upвідмовитися52to express[ɪk’spres]виражати, висловити53durable[‘djυərəbl]тривалий54subdivided[̗sʌbdɪ’vaɪd]підрозділятисяТекст «SHOULD WORKERS BE OWNERS»55the shares of stock[ʃeə] of [stɒk]акції56part-owners[‘pɑ:t̗əυnə]співвласники57stock voting rights[stɒk] [‘vəυtɪŋ] [raɪts]право голосу58regarded[rɪ’ɡɑ:d]розглядати59equipment[ɪ’kwɪpmənt]устаткування60adversaries[‘ædvəsǝrɪ]супротивники61opposed[ə’pəυzd]протилежність62related[rɪ’leɪtɪd]пов’язано з, стосовно63to salarу[‘sælǝrɪ]зарплата64wages pensions[‘weɪdʒɪz] [‘penʃn]пенсія65benefits[‘benɪfɪt]виплати66to involve[ɪn’vɒlv]залучати, брати участь67arrangements[ə’reɪndʒmənt]угоди, домовленості68stockholder[‘stɒk̗həυldə]акціонер69stock marketфондовий ринок70argue[‘ɑ:ɡju:]сперечатися71contribution[̗kɒntrɪ’bju:ʃn]внесок72allow[ə‘laυ]дозволяти73decision-making[dɪ’sɪʒn̗meɪkɪŋ]прийняття рішеньТекст «PRIVATISATION»74denationalization[̗di:næʃnǝlaɪ’zeɪʃn]роздержавлення75deregulation[̗di:reɡjυ’leɪʃn]зменшення державного втручання в економіку76be divided[dɪ’vaɪdɪd]розділити, бути поділеним77abolition[̗æbə’lɪʃn]відміна, скасування78restriction[rɪ’strɪkʃn]обмеження79to bid[bɪd]запропонувати ціну, взяти участь в торгах80encouraging[ɪn’kʌrɪdʒɪŋ]заохочення81council[‘kaυnsǝl]рада82to triple[‘trɪpl]потроїтися83instances (cases)[‘ɪnstǝns]випадки84write offсписатиТекст «ORIGINS OF TRADE»85stocks of capitalакції на основні фонди обладнання86distribution[̗dɪstrɪ’bju:ʃn]розподіл87needsпотреби88to be gained from[ɡeɪn]отримувати прибуток від чогось89simulate the conditions[‘sɪmjυleɪt] [kən’dɪʃn]штучно створювати умови90the output of the goodsвипуск товару, виробництво товарів91particular endowment[pə’tɪkjυlə] [ɪn’daυmənt]особливий внесок92the gains[ɡeɪnz]вигода прибуток (profit)93is called free tradeназивається вільною торгівлею94unevenly[ʌn’i:vnlɪ]не рівномірно95drought[draυt]посуха96skills[skɪl]навички97to embark[ɪm’bɑ:k]приступити98grown[ɡrəυn]вирощуватиТекст «MATERIALS MANAGEMENT»99Materials Management[‘mænɪdʒmənt]управління матеріальними ресурсами100on a par with[pɑ:]на одному рівні101the loading dock[‘ləυdɪŋ] [dɒk]док з вантажем, вантажний док102purchasing[‘pɜ:tʃəsɪŋ]придбання103inventory control[‘ɪnvǝntǝrɪ] [kən’trəυl]інвентаризаційний контроль104to ensure[ɪn’ʃɔ:]забезпечувати105the purchasing department[‘pɜ:tʃəsɪŋ] [dɪ’pɑ:tmənt]відділ закупівлі106authorized by requisitions[‘ɔəraɪzd] [̗rekwɪ’zɪʃn]затверджені за заявками107the production control[prə’dʌkʃn] [kən’trəυl]контроль за виробництвом, управління виробництвом108stores departmentвідділ магазинів (універмагів)109delivery[dɪ’lɪvǝrɪ]доставка110responsible for[rɪ’spɒnsəbl]відповідальний за111trade-offзбут112utilities[jυ’tɪlətɪ]комунальна сфераТекст «MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM»113a great deal of information[di:l]багато інформації114day-to-day runningповсякденна робота115in the coming period[‘pɪərɪəd]за поточний проміжок часу116takes placeмає місце, відбувається117the annual report[‘ænjυǝl] [rɪ’pɔ:t]річний звіт118trade unionists[treɪd] [‘ju:nɪənɪst]профспілкиТекст «COMPUTERS AS TOOLS FOR MARKETING»119data baseбаза даних120software[‘sɒft’wɜə]програмне забезпечення122trendsтенденції123assessing[ə’ses]оцінка124questionnaires[̗kwestə’neə]анкетиТекст «BANK ORGANIZATION»125unit banks (am.)безфілійні банки126automated taller machines[‘ɔ:təmeɪtɪd] [tɔ:l] [mə’ʃi:n]банкомати (ATM)127point-of-sale[pɔɪnt] of [seɪl]електронний компютерний термінал, який дозволяє клієнтам банків здійснювати розрахунки за допомогою дебет-карток128branch banking[brɑ:ntʃ] [‘bæŋkɪŋ]система банків, які мають філії129head-office[‘hed̗ɒfɪs]головна контора130branch-offices[brɑ:ntʃ ɒfɪs]філії131branch network[brɑ:ntʃ] [‘netwɜ:k]сітка філій (відділів)132the risks[rɪsk]ризики133acquisitions[̗ækwɪ’zɪʃn]придбанняMega vocabulary

v. — to use something for a particular purpose especially after an official decision has been made — розміщувати, розподіляти. Syn. to distribute.n. — the act of allocating something — розміщення, розподіл. Allocation of labour — розподіл робочої сили, resource(s) allocation розподіл ресурсів. Syn. distribution.ones disposal — available for someone to use — в розпорядженні. Syn. available, at ones command.v. — to be advantageous or helpful to somebody or something; to do good to somebody or something — приносити/отримувати/мати користь/вигоду, допомагати. To benefit a society — приносити користь суспільству, a society benefits — суспільство отримує користь.n. — two ore more different things that exist together or are used or put together — комбінація, поєднання. Factor combination — поєднання факторів, combination of operations — поєднання операцій. Syn. a blend.n. — anyone who uses goods and/or services — споживач, клієнт. Consumer behaviour — поведінка споживача, consumer choice — вибір споживача/споживчий вибір, consumer goods/commodities — споживчі товари, consumer awareness — обізнаність споживача, final/ultimate consumer — кінцевий споживач, individual consumer — окремий споживач.Syn. a client, a customer.v. — to share things among a group of people — розподіляти, розташовувати. Syn. to allocate.n. — the act of distributing something — розподіл. Distribution of wealth — розподіл (національного) доходу/бугутства, income/reward distribution- розподіл доходу, distribution of risk — розподіл ризику production distribution — розподіл продукції.n. — the quality of doing something well — ефектиність, продуктивність. Economic efficiency — економічна ефективність/рентабельність, increased efficiency — підвищена продуктивність, labour efficiency — продуктивність робочої сили, market efficiency — ефективність ринку, management efficiency — ефективність керування, production efficiency — ефективність виробництва. Syn. performance, productivity.v. — to rouse a person to greater effort or interest — заохочувати, спонукати, стимулювати, сприяти, підтримувати, надихати. Syn. to favor, to stimulate, to support.n. — something that serves as a stimulus to action by appealing to self-interest — спонукальний мотив, стимул, заохочення. Incentive to use ones property — стимул використовувати чиюсь власність. Syn. encouragement, motive, motivation, stimulus.n. — a large organization that has a particular kind of work or purpose — установа, організація. Charitable institution — доброчинна організація, government institution — урядова організація. Syn. an organization, an agency.n. — a state of not having something or enough of something — брак, нестача, відсутність. Lack of competition — відсутність конкуренції, lack of demand — нестачавідсутність попиту, lack of funds — брак грошей. Syn. shortage.n. — a right to hold a thing entirely as ones own — право власності, власність. Ownership of the means of production — власність на засоби виробництва, private ownership — приватна власність, public ownership — усуспільнена власність.v. — to do something difficult or useful — виконувати, здійснювати, робити. To perform an experiment — проводити дослід, to perform an obligation — виконувати зобовязання, to perform a task — виконувати завдання, to perform a work — виконувати роботу.n. — something that is owned or possessed — власність, майно. Individual/personal property — особиста власність, private property — приватна власність, public property — державна/громадська власність, estate/real property — нерухоме майно, to own property — володіти власністю. Syn. possessions.adj. — ready to do something without hesitation — готовий. To be willing to do something — бути готовим, робити щось охоче. Syn. ready.v. — to be able to spare or give up — дозволяти собі.back v. — to make something smaller or less in size, amount or price — скорочувати, знижувати, зменшувати. Syn. to decrease, to reduce, to lower.n. — the act of choosing or selecting; the right or possibility of choosing — вибір, альтернатива, можливість вибору. To have no choice — не мати вибору, to make a choice — робити вибір. Syn. an alternative, a pick, a t to meet with failure/to end in failure rade-off.v. (from/out of/between) — to select out of a number or between alternatives — вибирати. Syn. to pick, to select, to trade off.v. — to make it possible for or to allow a person to do something — давати можливість, право.up v. — to abandon the attempt to do something — відмовлятися. Syn. to forgo, to refuse.v. — to make or become greater in size, number, amount, value, degree, price, etc. — збільшувати, зростати. Ant. to decrease.n. — a person, considered separately from the rest of the group or society that they live in — особа, людина, особистість. Syn. a person. Individuals — окремі особи, люди. Syn. — people.adj. — considered separately from other people or things in the same group — особистий, індивідуальний; окремий; особливий. Individual needs — особисті потреби.terms of — by taking as an example of — з точки зору, мовою. Syn. in regard of, with regard to.n. — a point that may not or cannot be passed — межа. To go beyond the limit — перевищувати межу, to set the limit — встановлювати межу, to the limit — максимально, гранично.to v. — to stop an amount or number from increasing beyond a particular point — обмежувати, ставити обмеження. Syn. to restrict to, to restrain.n. (for something/of doing something/to do something) — a set of circumstances providing a favorable chance or possibility — слушна нагода, сприятлива можливість. Opportunity cost — альтернативна вартість, to have an opportunity — мати можливість, to lose an opportunity — втратити можливість, пропустити нагоду, take an opportunity — ухопитися за можливість, to take the opportunity (of) — скористатися можливістю/ випадком. Syn. a possibility.v. — to cause someone to be happy from some desire or need by supplying what he desires, needs or demands — задовольняти. Syn. to meet.n. — a favourable or unfarourable state of something — умова, стан. Business conditions — ділова/господарська конюктура, condition of the market — стан ринку, economic conditions — господарська конюктура, essential condition — важлива/необхідна умова, financial conditions — фінансовий стан/фінансові умови, market condition(s) — ринкова конюктура, on/upon condition that — за умови, якщо, under such conditions — за таких умов. Syn. a term.n. — an expense of strength and energy to achieve a desired end — зусилля, намагання, спроба. Joint/combined efforts — спільні зусилля, to make an effort — докласти зусилля, намагатися, to put an effort in/into something — вкладати зусилля. Syn. an attempt, an endeavour, an exertion.n. — a lack of success — невдача, банкрутство, провал. Business failure — банкрутство підприємства, market failures — недоліки/хиби ринкової системи, to face the chance of failure — стикатися з ризиком (можливістю) банкрутства, to meet with failure/to end in failure — потерпіти невдачу/закінчитися невдачею.n. — money of all kinds received by a person or organization in a year from work, investment, rent, etc. — прибуток, дохід. Capital income — прибуток від капіталу, family income — прибуток сім’ї, income from business — прибуток від підприємництва, to become income — ставати доходом, to draw/earn/get/make income — отримувати прибуток, to generate income — накопичувати прибуток. Syn. a return.n. — a resource required by a firm to enable it to produce goods and services — запроваджений фактор виробництва. Capital inputs — затрати капіталу, labour input — затрати праці.the long run — measured over a prolonged period of time — у кінцевому підсумку, кінець кінцем, на закінчення, нарешті. Syn. after all, at last, at long last, eventually, in the end, ultimately. Ant. in the short run — незабаром, невдовзі, скоро.n. — something that enables a purpose to be fulfilled — засоби. Means of production — all goods that are made with the purpose of using them to produce other goods — засоби виробництва. Syn. capital goods.v. — to have as property — володіти. Syn. to have, to possess.n. — the sum of money paid — платіж, сплата. Cash payments/payment in cash — платіж готівкою, interest payments — платежі відсотків, public/welfare payments — платежі з соціального забезпечення, terms of payment — умови платежу, to effect/make payment — здійснювати платіж, to postpone the payment — відкласти платіж, unemployment payment — грошова допомога по безробіттю. Syn. a payv. — to increase the amount, size, value — підвищувати, збільшувати. To raise living standard — підвищувати життєвий рівень, to raise funds/money/capital — добувати (отримувати) гроші (капітал). Syn. to go up, to increase, to rise.n. — a chance or possibility of suffering loss, danger, injury, etc — ризик. At one’s own risk — на свій страх та ризик, at owner’s risk — на ризик власника/під відповідальність власника, to assume/face/take/run a/the risk(s) — ризикувати, наражатися на ризик, calculated risk — обміркований ризик/ризик з точно розрахованими шансами на успіх. Syn. a hazard, a peril.n. — something given or received for service, effort, or achievement — винагорода. Due reward — відповідна винагорода, in reward for something — у винагороду за щось, just reward — справедлива винагорода, money reward — грошова винагорода, to earn/get/receive a reward — отримувати винагороду. Syn. a recompense.(in) v.- to accelerate the growth or progress of something — робити успіхи, удосконалюватися. To advance in knowledge — ставати більш освіченим. Syn. to progress, to succeed in .v. — to bring about a change in something — впливати. Syn. to influence.about/on n. — a settlement of a question, a making up of ones mind — рішення. To arrive at/come to/make/take a decision — приймати рішення.with v. — to have relations to; to be connected with — мати справу, займатися. Syn. to be concerned with, to deal with.v.- to make an earnest attempt — намагатися, докладати зусиль. Syn. to do ones best, to make an attempt, to seek, to try.n. — an act of trying to do something new or difficult — намагання, спроба, зусилля, старання. Syn. an attempt.n. — means of keeping alive or earning what is needed for life — засоби існування. Living wage/cost of living — прожитковий мінімум, standard of living — рівень життя, to earn/gain/get/make a living — заробляти на прожиття. Syn. livelihood.n. — the state or quality of being responsible — відповідальність, зобовязання. On one’s own responsibility — за власною ініціативою, to accept/assume/take (a) responsibility — взяти на себе відповідальність або зобовязання, to fulfill (a) responsibility — виконувати зобовязання, to share (the) responsibility — розподіляти відповідальність.v. — to carry on, or control an activity, business or organization — керувати, управляти. Syn. to manage.n. — a) the activity of making money by producing or buying and selling goods or providing services — бізнес, підприємництво, справа. Big business — великий бізнес; small business — малий бізнес. To be out of/go out of business — збанкрутувати. To do/conduct/engage in business -займатися підприємницькою діяльністю, вести справи. To succeed in business — досягти успіху в підприємницькій діяльності. Business activity — ділова активність; business competition — конкуренція; business decisions — ділові рішення, business management — управління комерційним підприємством; business world — діловий світ. Syn. entrepreneurship.) an organization that produces or sells goods or provide a service — компанія, підприємство. Business enterprise — торгівельно-промислове підприємство, business firm — комерційна компанія, business unit — організаційна одиниця. Syn. an enterprise, a firm.n. — a science dealing with production, distribution, consumption, and exchange of commodities — економіка. Applied economics — прикладна економіка, business economics — економіка підприємств, managerial economics — економічні методи управління, normative economics — нормативна економічна теорія, positive economics — позитивна економічна теорія.n. — an organized system for production, distribution, exchange and consumption of the wealth of society — господарство, економічна система, економіка. Advanced economy — розвинена економіка/держава, business economy — підприємницька економіка, economy of scarcity — дефіцитна економіка, national economy — народне господарство, to build up the economy — розвивати господарство.up v. — to increase in amount, value, etc. — зростати, збільшуватись. Syn. to increase, to rise.n. — an important subject of debate, a question that arises for discussion — проблема, предмет суперечки. Economic issue — важлива економічна проблема, issue of the day — актуальна проблема, to bring an issue to a close — вирішити проблему, to join/take issue with somebody on something — сперечатися з кимсь про щось. Syn. a matter, a problem, a question.n. — the act, manner or ability to perform a particular work — продуктивність, результативність, ефективність. Economic performance — економічна діяльність, individual performance — індивідуальна результативність, overall performance — загальний результат діяльності, standard performance — нормативна продуктивність, to increase/raise performance — підвищувати продуктивність. Syn. productivityv. — to carry on, or control an activity, business or organization — керувати, управляти. Syn. to manage.n. — something you say or write, especially publicly o officially — заява, твердження; виклад; викладення; формулювання. Make/issue/give a statement — робити заяву. Syn. an assertion, an affirmation. Achieve v. — to succeed in doing or getting something — досягати, добиватися. To achieve ones aim/goal/purpose — досягати мети, to achieve ones ambition/end — домогтися своєї мети, домогтися свого, to achieve success in public life — досягати успіху в громадському житті. Syn. to attain, to gain.the expense of — so as to cause loss or harm to something — за рахунок чогось, ціною чогось. Syn. at/with the sacrifice of something.n. — something that promotes welfare — користь, вигода. For the benefit of somebody/for ones benefit — на благо/користь когось, for the public benefit — в громадських інтересах, to derive/get benefit from — мати користь від/з. Syn. an advantage, a favour.v. — to try to get what others also seek and which all cannot have — конкурувати. To compete with one another for profit — конкурувати один з другим заради прибутку.n. — an expense of strength and energy to achieve a desired end — зусилля, намагання. In an effort — в намаганні/спробі, joint/combined efforts — спільні зусилля, to make an effort — докласти зусилля, намагатися, to put an effort in/into something — вкладати зусилля, to spare no efforts — не шкодувати зусиль. Syn. an attempt, an exertion.v. — to give support, confirmation, or approval to process or action — заохочувати, підтримувати, сприяти, спонукати, стимулювати, надихати. Syn. to favour, to promote, to stimulate, to support.v. — to be greater or more in number, degree, amount than something else — перебільшувати, перевищувати, перевершувати.out of ones way — to make a special effort to do something — старатися з усіх сил, не шкодувати зусиль, намагатися. Syn. to try, to seek, to endeavor, to exert oneself, to do ones best.v. — to control or regulate the activities — вести, керувати, направляти. Syn. to direct, to lead, to rule.quest of — trying to find — в пошуках. Syn. in search of, in pursuit of.n. — something that gives somebody a desire to work harder — спонука, стимул, заохочення. Economic incentive — економічний стимул/економічне стимулювання, incentive to economy — стимул до економії, material incentive — матеріальний стимул, powerful/strong incentive — сильний стимул, to have no incentive to work hard — не мати стимулу працювати наполегливо, to offer an incentive — спонукати, стимулювати. Syn: a motiveones hand(s) off — to remain at a distance — не втручатися, триматися осторонь/на відстані. Syn. to stay out of ones way, not to inerfere.v. — to do better than the others — випереджати за виробничими показниками. робити краще, ніж хтось.v. — to refuse to accept or believe in something — відхиляти, відкидати, заперечувати, відмовлятися прийняти до розгляду або обговорення, не погоджуватись з. To reject a bill in parliament — відхиляти законопроект у парламенті, to reject an offer — відхилити пропозицію/відмовитись від пропозиції, to reject a theory — не погоджуватись з теорією/ заперечувати/відмовлятися прийняти теорію, to reject completely, totally — категорично відмовлятися. Syn. to disagree, to oppose, to refuse.interest n. — ones personal interest or advantage as a motive of behaviour- особиста зацікавленість; егоїзм.ones course — to develop as id normal — йти своїм шляхом, обирати свій шлях.adj. — being of great use or worth — корисний, важливий. Syn. useful, important.v. (with something/in doing something/to do something) — to provide with the means towards what is needed or sought; to make it easier for somebody to do something — допомагати. Syn. to help.v. — to give work or duties to a particular person or group of persons — визначати, призначати, передавати, доручати, розподіляти. To assign the costs — призначати витрати.v. — to order with authority that something must not be done — забороняти. Syn to forbid, to prohibit.n. — an allowance to which a person is entitled as a citizen — допомога, користь, вигода, благо. Cash benefit — грошова допомога, social benefits — суспільні (громадські) вигоди, social security benefits — допомога по соціальному забезпеченню, unemployment benefit — (грошова) допомога по безробіттю, welfare benefit — виплати для поліпшення матеріального неблагополуччя.n. — a result or consequence of an action — результат, вплив, наслідок. Cause and effect — причина та наслідок, to bring into effect — здійснювати, to have effect on something — мати бажаний результат, почати діяти, to limit the effect — обмежувати вплив. Syn. consequence, result.v. — to remove or get rid of something — усувати, виключати, ліквідувати.v. — to supply what is needed, esp. what a person needs in order to live — надавати. Syn. to give, to provide.v. — to bring into existence — породжувати, викликати. To generate external benefits — породжувати зовнішні економічні ефекти (наслідки), to generate the funds — накопичувати капітал. Syn. to produce.n. — a state of not having something or enough of something — брак, нестача, відсутність. Lack of competition — відсутність конкуренції, lack of demand — нестачавідсутність попиту, lack of funds — брак грошей. Syn. shortage.n. — a/ a state in which something necessary or desirable is required or wanted — потреба. Consumer needs — запити споживачів, essential needs першочергові потреби, in case of need — у випадку необхідності, need for cash — потреба в готівці, to be in need of something — потребувати, to meet the needs — задовольняти потреби./ poverty — бідність. For need of — через нестатки/злидні.

.Outlaw v. — to declare something illegal — лишати чинності, ліквідувати, забороняти. Syn. to ban, to forbid, to prohibit.

.Restrict v. — to keep within certain limits — обмежувати. Syn. to limit, to restrain.

.Sale(s) n. — a/ an exchange of goods for money — продаж, збут. Bargain sale — дешевийv. — to make changes in something, often for a specific purpose — змінювати, перероблювати, міняти. To alter production methods — змінювати технологію виробництва, to alter ones mind — передумати/змінити рішення (намір), to alter ones plans — змінити плани. Syn. to change, to modify.n. — the act of reducing the amount, number or rate of something — скорочення, зниження, зменшення. Cut in expenditure — скорочення/зменшення витрат, cut in sales — зменшення товарообороту, cut in salary/wage — зниження платні, cut price — знижена ціна, price cut — зниження ціни. Syn. a reduction, a decrease, a decline, a fall.v. — to request something clearly and firmly in a way that is difficult to ignore or deny — вимагати, потребувати. Syn. to ask for, to call for, to request, to require.(for something) n. — the act of demanding or requesting something forcefully — попит, потреба, вимога. Actual demand — фактичний/дійсний попит, demand making — формування попиту, change/increase/decrease in demand — зміна/збільшення/зменшення попиту, consumer/consumptive/customer demand — споживчий попит, decreased/increased demand — зменшений/збільшений попит, filled/met/satisfied demand — задоволений попит, great/ high/enormous/strong demand — великий попит, to be in (good/great) demand — користуватися (великим) попитом, to create a demand — створювати попит, to satisfy a demand — задовольняти потреби, to meet/satisfy/supply a demand — задовольняти попит, to meet/satisfy/supply the demand — задовольнити попит, to meet /satisfy demand — відповідати вимогам, on demand — на запит, на вимогу.v. — to make something smaller or less important, or become smaller or less important — зменшувати(ся), скорочувати(ся). Diminishing marginal utility — гранична спадна корисність, to diminish in bulk — зменшуватися в обсязі. Syn. to decline, to decrease, to lessen.v. — to make an approximate calculation of something — підраховувати приблизно. Syn. to calculate, to compute, to count, to value.n. — a single thing in a list, group or collection of things — виріб, товар, вид товару. Demand item — ходовий товар, hоt item — товар, який користується підвищеним попитом. Syn. an article, a thing.n. — an amount or number of something especially that can be measured or is fixed — кількість, розмір, величина. Excess quantity demanded — перебільшення величини попиту, дефіцит, нестача, excess quantity supplied — перебільшення величини пропозиції, надлишок, in quantity — у (великій) кількості, price-quantity combination — комбінація/поєднання ціни та кількості, quantity demanded — величина попиту, quantity supplied — величина пропозиції.n. — something said or done in reaction to a question, statement, or circumstance — відповідь. In response to — у відповідь на. Syn. an answer, a reply.v. — to change place, position or direction — переміщувати. To shift in/inward — переміщуватись до середини, to shift out/outward переміщуватись назовні, to shift to the left/to the right — переміщуватись вліво/вправо.v. — to take an inclined course — нахилятися, мати нахил. To slope down/downward — опускатися полого, to slope up/upward — підніматися полого. Syn. to incline.something for v. — to use something instead of another thing — замінювати.v. — to experience or undergo something unpleasant or undesirable — зазнавати. To suffer a decrease in sales — зазнавати зменшення обсягу продажу/товарообороту, to suffer losses — зазнавати збитків. Syn. to incur, to sustain.v. — to be generally inclined to react or behave in a particular way, or be in the habit of doing something — мати схильність (тенденцію), бути схильним, тяжіти. Syn. to be apt.n. — a quality of having utility and especially practical worth or applicability — корисність. Items usefulness — корисність товару. Syn. utility.v. — to change within a range of possibilities, or in connection with something else — міняти(ся), змінювати(ся). To vary directly with — змінюватися прямо пропорційно до, to vary inversely with — змінюватися обернено пропорційно до.v. — to imagine or expect that something will happen — передбачати, очікувати, сподіватися. To anticipate payment — сплачувати/сплатити достроково. Syn. to expect, to hope, to predict, to foresee.v. — to impose or ask somebody for an amount of money as a price or fee — призначати, вимагати плату, правити. To charge a price — призначати ціну, to charge on — стягувати, to charge a fee for something — призначати/стягувати плату за щось, to charge interest — стягувати/нараховувати відсоток. Syn. to fix, to impose, to set.v. — to decide and state when something will happen, how much something should cost, what should be done etc — встановлювати, засновувати, визначати, формувати. To set a price — визначати ціну, to set limits/measures to — встановлювати межу/обмежувати, to set up in business — заснувати/відкрити підприємств. Syn. to determine, to establish, to form.n. — the act of moving from one position, place, direction, or condition to another — зміна, переміщення, зсув. Shift in demand/supply — зміна у характері попиту/пропозиції. Syn. a change, a transfer.n. — a company or a person that provides things that people want or need, especially over a long period of time — постачальник. Syn. a provider, a producer, a seller.v. — to make available something that is wanted or needed by somebody or something often in large quantities and over a long period of time — постачати, доставляти, давати, задовольняти. To supply the demand — задовольняти попит, to supply a need — задовольняти потребу, to supply a service — надавати послугу, to supply goods to — постачати товари, to supply with something — постачати щось. Syn. to furnish, to provide, to sell.(from something to something) v. — to change suddenly or completely, especially from one thing to another, or to exchange by replacing one thing with another — переміщати, міняти, змінювати. To switch over production — переключитися на виробництво/змінювати напрям виробництва. Syn. to move, to shift, to transfer.v. — to engage in buying and selling for profit — торгувати. To trade in — торгувати чимось, to trade with — торгувати з кимось, to trade something for something — міняти/обмінювати на щось. Syn. to deal in/with, to sell.(to) v. — to make slight changes in something to make it fit or function better — виправляти, пристосовувати, регулювати, узгоджувати. To adjust in accordance with — приводити у відповідність, to adjust price(s) — узгоджувати (коригувати) ціни, to adjust supply to current demand — привести пропозицію у відповідність з поточним попитом, to adjust to current prices — коригувати у відповідності з поточними цінами. Syn. to fit (to), adapt (to/for).v. — to make someone feel less confident, enthusiastic and positive about something, or less willing to do something — знеохочувати, відбивати охоту; розхолоджувати; відмовляти; відраджувати, перешкоджати, заважати, стримувати. Syn. to deter.the short run — іn the immediate future — невдовзі, незабаром, скоро. Syn. soon, presently, before long. Ant. in the long run.n. — things needed to support life — предмети/товари першої необхідності. Basic necessities — предмети/товари першої необхідності. Syn. essential goods, essentials.v. — something that a person needs, especially in order to live — необхідність, потреба, предмет першої необхідності. Of necessity — через необхідність, there is no necessity — немає необхідності/потреби. Syn. a need.on v. — to feel that something is likely to happen and to make plans which depend upon it — покладатися, розраховувати, сподіватися. To reckon with — приймати до уваги. Syn. to rely on.to v. — to act or do something in return to a force or stimulus — реагувати, робити щось у відповідь. Тo respond to the demand — задовольняти попит. Syn. to react to.n. — something supposed but not proved — припущення, допущення. Syn. supposition.v. — to succeed in doing or getting something — досягати, добиватися. To attain ones ambition/end/goal/purpose — досягати мети, to attain a price — досягати ціни, to attain equilibrium — досягати рівноваги. Syn. to achieve, to gain, to reach.v. — to establish equal or appropriate proportions of elements — бути/знаходитись у рівновазі, збалансовувати. To balance foreign trade — збалансувати зовнішню торгівлю, to balance out — приводити до рівноваги, to balance the budget — ліквідувати дифіцит бюджету. Syn. to be in/at equilibrium.without v. — to manage in spite of not having something — обходитись без. To do without any help — обходитися без сторонньої допомоги. Syn. to manage without, to dispense with.handed adj. — having failed to obtain what was asked for — з порожніми руками. To go empty-handed — йти без покупок.v. — to be or become equal to — дорівнювати, відповідати. Syn. to be equal/equivalent, to match.n. — the amount or degree by which one thing or quantity exceeds another — надлишок, надмір, перевищення, надмірність. Excess demand — надмірний/надлишковий/попит, надлишок попиту, excess quantity — надмірна/надлишкова кількість, надлишок кількості, excess supply — надмірна/надлишкова пропозиція, надлишок пропозиції, excess profit — надприбуток, in excess of — зверх, більше ніж.an/the average — taking an amount or figure that represents the result of adding several quantities together and dividing the total by the number of quantities — у середньому. Syn. at an/the average, according to the average.v. — to distribute relatively scarce resources from among competitive users when demand exceeds supply — нормувати, розподіляти, to ration scarce resources — розподіляти/нормувати обмежені ресурси. Syn. to allocate, to distribute, to divide.n. — an arrangement at a bank for depositing and withdrawing money -рахунок. Checking account — чековий/поточний рахунок, deposit account — депозитний рахунок, savings account — ощадний рахунок, to have/keep an account with a bank — мати рахунок у банку, to open an account — відкрити рахунок, to withdraw from an account — зняти з рахунку.v. — to put a sum of money for safekeeping into a bank account — вносити вклад у банк, здавати на зберігання. To deposit in a savings account — покласти на ощадний рахунок, to deposit money with a bank — внести гроші до банку.n. — use of physical or mental energy — зусилля, напруга. Joint/combined efforts — спільні зусилля, to make an effort — робити зусилля, намагатися, to put an effort into something — вкладати зусилля. Syn. exertion.now and then — from time to time — час від часу, коли не коли. Syn. by and again, every once in a way, one time and another.n. — money charged or paid for the use of money — відсоток, процент. Loan interest — позичковий відсоток, rate of interest/interest rate — процентна ставка, ставка/норма відсотка, обліковий відсоток, to bear interest — приносити процент/прибуток, to draw interest on capital/debt — отримувати проценти на капітал/борг, to earn interest — отримувати процент.track of something — to be well informed about something — бути в курсі справи, стежити за чимсь. Syn. to keep trace of something. Ant. to lose track of something — не стежити за чимсь, не бути в курсі справи.n. — time worked in addition to regular working hours or payment made to workers for extra hours — понаднормований час, понаднормова робота. Overtime pay/payment — плата за понадормову роботу, overtime work — понаднормова робота, to be on overtime — працювати понаднормово, to work overtime — працювати понаднормово/багато.n. — any thing that has value and can be owned — майно, власність. Man of great possessions — людина з великим достатком, value of ones possessions — вартість майна, to lose all ones possessions — втратити усе майно. Syn. assets, ownership, property.v. — to pay out (money) for goods and services — витрачати.To spend money like water — розтринькувати гроші, сипати грошима, to spend money on something — витрачати гроші на щось. Syn. to add up.v — to make a summary of something — підсумовувати. To summarize something over a period of time — підсумовувати щось за період часу/протягом періоду часу.n. — worth of something in terms of money or other goods for which it can be exchanged — вартість. Value of things — вартість речей, to pay the value of something — відшкодувати вартість. Syn. cost, worth.n. — a price asked for services or goods — плата, тариф, ціна. Free of charge — безкоштовно, service charge — плата за послуги, tuition charge — плата за навчання, to be in charge of a business — керувати підприємством. Syn. cost, price.v. — to determine interest on the total of the principal and accrued interest — підраховувати. Syn. to calculate, to compute.v. — to change into another form, or function — конвертувати, перетворювати. To convert into cash — перетворювати в готівку.n. — something placed for safekeeping, as money in a bank — внесок, вклад, депозит. Amount on deposit — сума на депозиті, checkable deposit — вклад, що може вилучатися за допомогою чеків, demand deposit — безтерміновий вклад, внесок до вимоги, deposit account — рахунок у банку, депозитний рахунок, deposit at a bank — вклад у банку, on deposit — на зберіганні, savings deposit — ощадний вклад, to leave on deposit — залишати на депозиті, to place money on deposit — вносити гроші на депозитv. — to maintain for use — зберігати. To hold money for liquidity — зберігати гроші з міркування ліквідності, to hold ones savings — зберігати заощадження. Syn. to keep, to maintain.n. — a legal name for a formal document — документ, засіб, зобов’язання. Credit instruments — кредитні зобовязання, instrument of payment — засіб платежу, long-term credit instruments — довгострокові кредитні зобовязання, short-term credit instruments — короткострокові кредитні зобовязання.occasion — whenever the need arises — при нагоді, в разі потреби. Syn. from time to time, now and then.n. — income or profit from an investment — дохід, прибуток, надходження, відшкодування. Rate of return — норма прибутку, return on investment — прибуток на інвестований капітал, to be based on returns from something — грунтуватися на доходах від чогось, to earn a return — отримувати прибуток.v. — to keep for future use — заощаджувати, накопичувати, відкладати. To save money — заощаджувати гроші, save as you earn — заощаджуйте в міру того, як отримуєте доход. Syn. to build up, to economize, to generate, to store.(s) n. — money set aside by individuals, either for some special purpose or to provide an income at some time in the future — заощадження, накопичення. Mutual savings banks — взаємо-ощадні банки, savings account — ощадний рахунок, savings bond — ощадна облігація, savings plan (program) — заощадження, savings and loan association — позичково-ощадна асоціація, savings institution — депозитна установа.n. — a person who receives the benefits of an insurance policy — бенефіціар, спадкоємець. Syn. heir.n. — allowance paid under an insurance policy for some kinds of losses — страхова допомога.n. — the total range of protection given to the insured by an insurance policy — покриття, відшкодування, страхування.Coverage under life insurance policy — відшкодування відповідно до полісу страхування життя.n. — harm or loss of value caused by fire and natural disasters — збиток, пошкодження, шкода, аварія. Liability for damages — відповідальність за збитки, to recover damages — одержати компенсацію за збитки, to suffer damage — зазнати збитків. Syn. loss.n. — a situation, often dangerous, which arises suddenly and calls for prompt action — аварія, непередбачений випадок, крайня потреба. Syn. accident, casualty, catastrophe, collision, crash.n. — physical impairment resulting from accident — каліцтво, травма, пошкодження. Syn. harm.v. — to make a contract that promises to pay a sum of money in case of accident, sickness, loss, injury, damage or death — страхувати(ся). To insure against something — страхувати(ся) від чогось.insured — the person or organization whose life or property is insured under an insured contract — страхувальник, застрахованийinsurer — the person or company who undertakes to make payment in case of loss, damage, etc. — страховик.v. — to become due or payable — натупити строку (платежу).n. — a becoming due — настання строку (платежу). At maturity — після настання строку, before maturity — до настання строку, maturity date дата завершення строку полісу, дата виплати страхової суми.n. — the chance or probability of success or failure — шанси. Long odds -нерівні шанси, the odds are against us — либонь, ми не досягнемо успіху, the odds are in our favor — ми, певно, досягнемо успіху, to calculate odds — розраховувати можливість. Syn. chance, probability.n. — a written contract or certificate of insurance — поліс. Group policy — колективний поліс, insurance policy — страховий поліс, life insurance policy — поліс страхування життя, to draw up a policy — укладати поліс, to take out a policy — застрахуватися, отримати поліс.n. — a person holding an insurance policy — власник полісу.n. — the amount paid for an insurance policy — страховий внесок. Premium due — страховий внесок, що підлягає сплаті, insurance premium — страховий внесок, the premium paid — сплачений страховий внесок.v. — to compensate for — відшкодовувати, компенсувати, покривати, сплачувати. Syn. to cover, to offset, to repay.n. — a chance or possibility of danger, loss, injury, etc — ризик. All risks — від усіх ризиків, insurable risk — ризик, що страхується, insurance risk — страховий ризик. Syn. peril.n. — anything that remains or left over — залишок, сальдо. Balance in one’s favor — залишок на чиюсь користь, balance of an account — залишок рахунку, balance of debt — залишок непогашеної заборгованості, cash balance — запас готівки, касовий залишок. Syn. rest.n. — something offered at a cheap or specially-reduced price — товар за зниженою ціною. To buy at a bargain — дешево купувати. Syn. sale-priced item, sales item.n. — a written statement of money owed for goods or services supplied — рахунок до сплати. Bills payable — рахунки до сплати, utility ball — рахунок за комунальні послуги, to pay a monthly bill — сплатити місячний рахунок.v. — to obtain something from somebody with the promise or intention of returning it — брати в борг. To borrow at interest — брати в борг під проценти, to borrow money on mortgage — брати гроші в борг під заставу.n. — a person who borrows — позичальник, отримувач позики, боржник.n. — price asked for services or goods — плата, ціна, нарахування. Charge account — кредит по відкритому рахунку, finance charge — вартість кредиту (фінансові витрати на кредит), free of charge — безкоштовно, interest charges — платежі процентів, loan charge — плата за позику, service charge — плата за обслуговування.n. — a/ a sum of money lent by a bank — кредит, позика. b/ belief of others that a person, business company can pay debts or will keep a promise to pay — довіра. Consumer credit — споживчий кредит, credit costs — витрати на кредит, вартість кредиту, credit history — відомості про кредитоспроможність, credit rating — оцінка кредитоспроможності, credit purchase (purchase on credit) — покупка в кредит, credit worthiness — кредитоспроможність, надійність позичальника, sales credit — продаж в кредит, to buy/sell on credit — купляти/продавати в кредит, to give credit — надавати кредит, to obtain credit — отримувати кредит. Syn. loan, lend.n. — a person to whom money is owed — кредитор. Syn. lender.v. — to give or allow the use of something temporarily, on the understanding that it will be returned — давати в борг, позичати гроші під відсотки, кредитувати. To lend money — озичати гроші, to lend on collateral — позичати під заставу, to lend something to somebody, to lend somebody something — давати комусь щось в борг. Syn. to credit, to loan.n. — a person who gives somebody the use of money for a period of time, on the understanding that it or its equivalent will be returned — позикодавець, заїмодавець, кредитор. Syn. money lender, creditor.n. — a sum of money lent at interest — позика, кредит. Business loans — позики підприємствам, loan applicant — особа, яка звертається за позикою, loan credit — позичковий кредит, loan against pledge — позика під заставу, loan against securities — позичка під цінні папери, loan at bearing interest — позика під проценти, loan policy — кредитна політика, consumer (consumption) loan — позика на споживчі цілі, споживча позика, long-term/short-term loan — довгострокова/короткострокова позика, to contract/ make/raise a loan — отримувати позику, to repay/meet/redeem a loan — погашати позику.v. — to call attention to a product or business so as to promote and increase sales — створювати рекламу, рекламувати, розміщувати рекламне оголошення. To advertise for something — робити рекламне оголошення, to advertise one’s goods — рекламувати товар.n. — a public notice or announcement in the press, TV, etc., offering goods or services for sale — реклама, рекламне оголошення.n. — a person who advertises — рекламодавець.n. — the business of preparing or distributing advertisements — рекламна діяльність, рекламування, реклама. Bandwagon advertising — реклама, що покладається на ефект стадності, benefits of advertising — економічний ефект реклами, direct mail advertising — пряма поштова реклама, informative advertising — інформативна реклама, misleading advertising — реклама, що вводить покупця в оману.n. — the power to arouse or stimulate desire — заклик, звернення, апеляція, привабливість. Advertising appeal — рекламна концепція, привабливість реклами, emotional appeal — звернення до емоцій, popularity appeal — апеляція до популярності, rational appeal — звернення до розуму.v. — to persuade by argument or proof — переконувати, запевняти. Syn. to assure, to persuade.n. — a risk or chance associated with danger — ризик, небезпека. To take hazards — ризикувати, йти на ризик. Syn. risk, peril.n. — keeping from harm or injury — захист, охорона, запобігання. Consumer protection — захист споживача, health protection — охорона здоров’я, quality protection — охорона якості.v. — to try to persuade someone to do something wrong or foolish — спокушати. Syn. to over-persuade.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *